กิจกรรมที่ 2 เราทุกคนมีใจเมตตาด้วยการแบ่งปันน้ำดื่ม

กิจกรรมที่ 2  เราทุกคนมีใจเมตตาด้วยการแบ่งปันน้ำดื่มกิจกรรมที่ 2 เราทุกคนมีใจเมตตาด้วยการแบ่งปันน้ำดื่ม
อุปกรณ์       1. น้ำหวานเฮลซ์บลูบอย 2. เหยือก 3. แก้วน้ำพลาสติก 4. นกหวีด
ดำเนินการ    1. แบ่งเด็ก ๆ ออกเป็น 2 กลุ่มเท่า ๆ กัน แล้วให้เด็กแต่ละกลุ่มนับเลข 1, 2, 3 ไปเรื่อย ๆ จนถึงคนสุดท้าย
                2. ให้เด็ก ๆ จำหมายเลขของตนไว้ เมื่อคุณครูให้สัญญาณนกหวีดและเรียกหมายเลขใดให้หมายเลขนั้นจากทั้ง 2 กลุ่ม วิ่งไปหยิบแก้วน้ำ ใครคว้าแก้วน้ำได้ก็จะได้ดื่มน้ำหวาน โดยฝ่ายตรงข้ามจะต้องรินน้ำหวานให้เพื่อนดื่ม
                3. ให้เด็ก ๆ เล่นไปเรื่อย ๆ จนจบคู่สุดท้าย เมื่อจบเกมแล้วให้ถามเด็ก ๆ ด้วยคำถาม


พระวรสาร    มัทธิว 10:45
                พระเยซูเจ้าทรงสอนว่า “ผู้ใดให้น้ำเย็นแม้เพียงหนึ่งแก้วแก่คนใดคนหนึ่งในบรรดาคนธรรมดา ๆ เหล่านี้เพราะเขาเป็นศิษย์ของเรา เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้นั้นจะได้รับบำเหน็จรางวัลอย่างแน่นอน”

คำถามเพื่อการไตร่ตรองและการประยุกต์ใช้ในชีวิต
1.    คนที่ได้ดื่มน้ำรู้สึกอย่างไร
2.    คนที่ไม่ได้ดื่มน้ำรู้สึกอย่างไร
3.    เด็ก ๆ ทราบหรือไม่ว่า แต่ละวันร่างกายของเราต้องการน้ำกี่แก้ว ประมาณกี่ซีซี (2000 ซีซี)
4.    ในที่นี้มีใครรู้สึกหิวน้ำบ้าง รู้สึกอย่างไร (ทรมาน)
5.    ถ้าร่างกายขาดน้ำจะเป็นอย่างไร (เมื่อร่างกายเริ่มขาดน้ำจะรู้สึกว่า น้ำลายแห้งและเกิดความไม่สมดุลโดยการขาดน้ำจะกระตุ้นให้สมองส่วนล่าง เกิดความรู้สึกกระหายน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งชี้ว่า ร่างกายต้องการน้ำ ถ้าไม่ได้ดื่มน้ำก็จะรู้สึกเวียนศีรษะ อาจถึงหมดสติและเสียชีวิตได้)

สรุปกิจกรรม
           จะเห็นได้ว่าน้ำมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับชีวิตเป็นอันดับ 2 รองจากออกซิเจน มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าขาดอาหารเป็นเดือน ๆ แต่ถ้าขาดน้ำเพียง   2-3 วัน มนุษย์ก็จะตาย ทั้งนี้เพราะน้ำเป็นตัวที่มีบทบาทสำคัญต่อร่างกายมนุษย์มาก ดังนั้น    เมื่อใครต้องการน้ำ เราต้องแบ่งปันด้วยใจยินดี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725