นักบุญอันเยลา เมริชี(27มกราคม)นักบุญอันเยลา เมริชี
ฉลองวันที่ 27 มกราคม
อันเยลา เกิดที่ประเทศอิตาลี ในปี 1470 เมื่ออายุ 15 ขวบ เธอได้สมัครเป็นนักบวชชั้นที่ 3 ของคณะนักบุญฟรังซิส พระผู้เป็นเจ้า ได้ทรงแสดงให้เธอเห็นในนิมิตว่า เธอจะเป็นผู้นำกลุ่มสตรีใจศรัทธาที่อุทิศชีวิตในการรับใช้พระเป็นเจ้าเมื่อเธอมีอายุ 22 ปี ได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของตน และพบว่าบรรดาเด็กเล็กในหมู่บ้านขาดการอบรมสั่งสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านศีลธรรมและศาสนา เธอจึงพร้อมกับเพื่อนหญิงรวม 12 คน ที่เมืองเบรสเซีย ดำเนินชีวิตพรหมจรรย์อยู่ร่วมกันรับหน้าที่ช่วยอบรมสั่งสอนเด็ก ๆ ให้มีการศึกษาและมีความประพฤติดี และนี่เองคือ วัตถุประสงค์ดั้งเดิมของคณะอูร์ซูลิน ซึ่งได้เลือกเอานักบุญอูร์ซูลาผู้พรหมจารีและมรณสักขีเป็นองค์อุปถัมภ์คณะ อันเยลา ได้รับเลือกตั้งเป็นอัคราธิการคณะ และดำรงตำแหน่งจนสิ้นชีวิต