ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ความรู้สึก
       
อารมณ์ ความรู้สึก ความปรารถนาในใจ คืออะไร.....
        คือการรับรู้จากประสาทสัมผัส ซึ่งผลักดันให้เรากระทำ หรือไม่ให้เรากระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด
        อารมณ์ ความรู้สึก เป็น “กลาง” และ “รับการเชื่อมโยง” ระหว่าง “ชีวิตทางประสาทสัมผัส” กับ “ชีวิตฝ่ายจิต”
        พระเยซูเจ้าทรงชี้ให้เราเห็นว่า “ใจ” เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเป็นบ่อเกิดของความปรารถนาต่างๆ ตามที่พระองค์ทรงสอนว่า “ใจมนุษย์นั้นเป็นที่มาของความคิดชั่วร้าย...สิ่งชั่วร้ายทั้งหมดนี้ออกมาจากภายในและทำให้มนุษย์มีมลทิน”(มาระโก 7:21,23)
        ดังนั้นเราจึงต้องตรวจสอบและชำระใจของเราอยู่เสมอ

        อารมณ์ ความรู้สึก ความปรารถนา ขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือ “ความรัก”
เมื่อคนหนึ่งมีความรัก ความรักนี้จะผลักดันให้เขากระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อตอบสนองความรักจะกระตุ้นให้เราเกิดความต้องการสิ่งที่ดีงามที่ตนเองไม่มีและหวังจะได้มา เมื่อได้สมความปรารถนาก็จะมีความสุข

        ส่วนความชั่วร้ายก่อให้เกิดความเกียจชัง การเป็นปรปักษ์ และความหวาดระแวงถึงความชั่วร้ายที่จะตามมา
       “ถ้าเรารักในความดี อารมณ์ ความรู้สึกและความปรารถนาก็จะดี” (น.เอากุสติน)

        อารมณ์ ความรู้สึกและความปรารถนา มีความผิดหรือถูกอย่างไร????
ก่อนอื่นอารมณ์ ความรู้สึก ความปรารถนา เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เรามนุษย์ ในตัวของมันเองนั้นอาจจะเป็นไปได้ทั้งดีและชั่ว

       ประโยชน์ของอารมณ์ความรู้สึกหรือความปรารถนาก็คือ การทำให้มนุษย์เป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้น เป็นคนที่มีชีวิตชีวา มีความชื่นบานแจ่มใส มีรสชาติของชีวิต เช่น ความรักความเกลียด ความต้องการและความกลัว ความปิติยินดี ความเศร้าใจและความโกรธ

      จะเป็นสิ่งที่ดีถ้าอารมณ์ความรู้สึกหรือความปรารถนาของเรานั้นเป็นเรื่องที่ดีงาม ตรงกันข้ามจะเป็นสิ่งที่ผิดถ้าเรามีอารมณ์ความรู้สึกหรือความปรารถนาในทางที่ผิดและเรายินยอมให้ความรู้สึกเช่นนั้นทำงานในตัวของเรา

      “การรู้จักควบคุมตนเอง” จึงเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกฝนและปฏิบัติให้ได้เพื่อไม่ให้ต้องแพ้การประจญ เราจะกินเมื่อถึงเวลากิน เราจะเรียนและเล่นให้เป็นเวลา นี้เป็นการฝึกฝนตัวของเราตั้งแต่วัยเด็ก

        เราทุกคนต่างมีอารมณ์ความรู้สึกทั้งในด้านดีและด้านชั่วร้าย
        อารมณ์ความรู้สึกอาจจะเป็นตัวสร้างคุณธรรมหรือแปรเปลี่ยนเป็นพยศชั่วก็ได้

        ด้านดีเราต้องสานต่อให้เป็นกิจการที่ดี ส่วนด้านร้ายนั้นเราจะควบคุมให้ได้
        พระเยซูเจ้าเองทรงผ่านประสบการณ์ร้อนหนาวเช่นเดียวกับเรามาแล้ว แต่พระองค์ทรงชนะ
        ประสาทสัมผัสเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าประทานให้แก่เราเพื่อให้เราได้มีความสุขแท้จริงตั้งแต่อยู่ในโลกนี้

         เราต้องใช้ประสาทสัมผัสของเราเพื่อทำความดีสรรเสริญพระเจ้า ตามที่บทสดุดีสอนไว้ว่า “ทั้งใจและกายของข้าพเจ้าร้องเพลงด้วยความชื่นบานถวายแด่พระเจ้าผู้ทรงชีวิต” (สดด 84:2)

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี
แฟนพาไปโบสถ์แล้วชอบ เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิกของ: คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี 1. ข้อมูลส่วนตัว คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี...
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณเสวนีย์ สุดที่รัก
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณเสวนีย์ สุดที่รัก 1. ข้อมูลส่วนตัว คุณเสาวนีย์ สุดที่รัก อายุ 31...
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี
ชีวิตที่ไม่บังเอิญเส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี เข้ารับพิธีล้างบาปเมื่อกลางปี 2018...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ”
“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ” อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา...
"ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักนักบุญโยเซฟ" อบรมครูคำสอนราชบุรี 2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ในหัวข้อ "ยิ่งรู้จัก...
 อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน
อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน เรื่อง "การจัดตั้งกลุ่มและวิธีการประชุมกลุ่มยุวธรรมทูตในโรงเรียน" ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เมื่อวันเสาร์ที่ 26...
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564 วันพฤหัสฯ ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2021 เวลา 09.30...

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 7 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้กล้าหาญอย่างสร้างสรรค์
เดือน กรกฎาคม 2021 บทเรียนที่ 7 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้กล้าหาญอย่างสร้างสรรค์ จุดมุ่งหมาย...
บทเรียนที่ 6 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้นบนอบ
เดือน มิถุนายน 2021 บทเรียนที่ 6 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้นบนอบ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงความนบนอบของนักบุญโยเซฟ พระนางมารีย์...
บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม เด็กเล็ก ใบงาน...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 175 (มิ.ย.- ส.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png4.png0.png9.png0.png0.png1.png
วันนี้4866
เมื่อวานนี้3570
สัปดาห์นี้11852
เดือนนี้65122
ทั้หมด409001

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

3
Online

วันพุธ, 22 กันยายน 2564 22:16