ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ผิด-ถูกรู้ได้อย่างไร
         
การที่เราจะตัดสินการกระทำของใครคนใดคนหนึ่งว่าผิดหรือถูกนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งตามคำสอนของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงสอนเราไว้ว่า “อย่าตัดสินเขาและท่านจะไม่ถูกตัดสิน ท่านตัดสินเขาอย่างไร พระเจ้าจะทรงตัดสินท่านอย่างนั้น”(มัทธิว 6:1-2)
           ดังนั้นเมื่อจำเป็นต้องทำการตัดสินใครว่าผิดหรือถูก ดีหรือชั่วจึงเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังตัวอย่างยิ่ง การตัดสินจะไม่เป็นการเสี่ยง ถ้าเราตัดสินผู้อื่นด้วยด้วย “ความรัก”

มาตรการในการตัดสินผิด-ถูกคืออะไร
            คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกให้หลักเพื่อการพิจารณาการกระทำของเรามนุษย์ว่าอะไรถูกต้องตามหลักศีลธรรมและอะไรไม่ถูกต้องดังนี้
1. การกระทำ
2. เจตนา
3. สภาพแวดล้อม

             สามองค์ประกอบนี้แหละที่เป็นตัวตัดสิน เราจะพิจารณาดูทีละองค์ประกอบ
เริ่มจาก “การกระทำ” หมายถึงเนื้อหาของการกระทำเอง เป็นตัวกิจการที่เราเลือกปฏิบัติด้วยใจเสรี ตามเสียงแห่งมโนธรรมของเรา ตอบคำถามที่ว่า “ทำอะไร”

            “เจตนา” หมายถึง ความตั้งใจในการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ตอบคำถามว่า “ทำไปทำไม..ทำไปเพื่ออะไร” เจตนาเป็นตัวกำหนดถึงเป้าหมายของการกระทำของเรา

           “สภาพแวดล้อม” หมายถึง สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องตัดสินลงมือกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป ตอบคำถามว่า “อะไรเรียกร้องให้ต้องทำเช่นนี้”

             การที่เราตัดสินว่าอะไรดีนั้น ทั้งสามองค์ประกอบจะต้องเป็น ดี เหมาะสม ถูกต้อง อย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น การช่วยเหลือคนที่โดนน้ำท่วมบ้านเพราะความรักต่อเพื่อนมนุษย์ การช่วยเหลือเป็นกิจการที่ดี สภาพแวดล้อมคือน้ำท่วมก็เป็นเหตุผลที่เหมาะสม เจตนาคือทำเพราะความรัก เมื่อสามองค์ประกอบลงตัวเช่นนี้ เราตัดสินได้ว่าการกระทำนี้ถูกต้องตามหลักศีลธรรม

            แต่ถ้าคนหนึ่งช่วยเหลือเพื่อนที่โดนน้ำท่วมบ้านเพราะต้องการเกียรติยศชื่อเสียง กรณีนี้ไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมเพราะเจตนาไม่ดี

            หรือขโมยของตามห้างไปแจกคนจนเพราะน้ำท่วมไม่มีอะไรจะกิน กรณีนี้ผิดตั้งแต่แรกเพราะกิจการขโมยทำที่ไหนทำอย่างไรก็ผิดอยู่แล้ว แม้ว่าเจตนาและสภาพแวดล้อมจะดีก็ตาม

           ดังนั้นถ้าเราต้องตัดสินใครเราต้องตรวจสอบองค์ประกอบทั้งสามให้ดี ทำดีต้องมี “สามดี” คือ ทำดี เจตนาดี สภาพแวดล้อมดี

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี
แฟนพาไปโบสถ์แล้วชอบ เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิกของ: คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี 1. ข้อมูลส่วนตัว คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี...
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณเสวนีย์ สุดที่รัก
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณเสวนีย์ สุดที่รัก 1. ข้อมูลส่วนตัว คุณเสาวนีย์ สุดที่รัก อายุ 31...
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี
ชีวิตที่ไม่บังเอิญเส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี เข้ารับพิธีล้างบาปเมื่อกลางปี 2018...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ”
“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ” อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา...
"ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักนักบุญโยเซฟ" อบรมครูคำสอนราชบุรี 2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ในหัวข้อ "ยิ่งรู้จัก...
 อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน
อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน เรื่อง "การจัดตั้งกลุ่มและวิธีการประชุมกลุ่มยุวธรรมทูตในโรงเรียน" ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เมื่อวันเสาร์ที่ 26...
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564 วันพฤหัสฯ ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2021 เวลา 09.30...

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 7 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้กล้าหาญอย่างสร้างสรรค์
เดือน กรกฎาคม 2021 บทเรียนที่ 7 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้กล้าหาญอย่างสร้างสรรค์ จุดมุ่งหมาย...
บทเรียนที่ 6 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้นบนอบ
เดือน มิถุนายน 2021 บทเรียนที่ 6 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้นบนอบ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงความนบนอบของนักบุญโยเซฟ พระนางมารีย์...
บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม เด็กเล็ก ใบงาน...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 175 (มิ.ย.- ส.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png4.png0.png8.png8.png1.png3.png
วันนี้4678
เมื่อวานนี้3570
สัปดาห์นี้11664
เดือนนี้64934
ทั้หมด408813

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

5
Online

วันพุธ, 22 กันยายน 2564 21:11