ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE


ถอดบทเรียน “พันธกิจช่วยหมูป่า” ในมุมมองคริสตชน

ก. ประสบการณ์
ให้สมาชิกคุยกันเรื่อง “พันธกิจช่วยหมูป่า” และไตร่ตรองโดยตอบคำถามดังนี้

- เธอได้รับความประทับใจอะไรจากเหตุการณ์ “พันธกิจช่วยหมูป่า”


วิเคราะห์เหตุการณ์ช่วยหมูป่า
1) ทีมหมูป่าเข้าไปในถ้ำทำไม
2) อันตรายที่ทีมหมูป่าต้องประสบมีอะไรบ้าง
3) หมู่ป่ารู้สึกอย่างไรที่ต้องติดอยู่ในถ้ำนานถึงเก้าวัน
4) กระบวนการช่วยกู้หมูป่าเกิดขึ้นอย่างไร
5) ใครเป็นฮีโร่ในเหตุการณ์นี้
6) ทีมหมูป่ารู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับการช่วยกู้ให้พ้นภัย
7) เธอคิดว่าทีมหมูป่าได้รับบทเรียนอะไร และควรจะประพฤติตนอย่างไรหลังจากเหตุการณ์นี้

ข. พระคัมภีร์
เรื่อง “ผู้เลี้ยงแกะ”ที่ดี (ยอห์น 10:11-18)

       เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ผู้เลี้ยงแกะย่อมสละชีวิตเพื่อแกะของตน ลูกจ้างที่ไม่ใช่ผู้เลี้ยงแกะ และไม่เป็นเจ้าของแกะ เมื่อเห็นสุนัขป่าเข้ามาก็ละทิ้งบรรดาแกะและหนีไป สุนัขป่าแย่งชิงแกะและฝูงแกะก็กระจัด กระจายไป ลูกจ้างวิ่งหนีเพราะเขาเป็นเพียงลูกจ้าง ไม่มีความห่วงใยฝูงแกะเลย เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี เรารู้จักแกะของเรา และแกะของเราก็รู้จักเรา พระบิดาทรงรู้จักเราฉันใด เราก็รู้จักพระบิดาฉันนั้น เรายอมสละชีวิตเพื่อแกะของเรา เรายังมีแกะอื่น ๆ ซึ่งไม่อยู่ในคอกนี้ เราต้องนำหน้าแกะเหล่านี้ด้วย แกะจะฟังเสียงของเรา จะมีแกะเพียงฝูงเดียวและผู้เลี้ยงเพียงคนเดียว พระบิดาทรงรักเรา เพราะเราสละชีวิตของเราเพื่อจะเอาชีวิตนั้นคืนมาอีก ไม่มีใครเอาชีวิตไปจาก เราได้ แต่เราเองสมัครใจสละชีวิตนั้น เรามีอำนาจที่จะสละชีวิตของเรา และมีอำนาจที่จะเอาชีวิตนั้นคืนมาอีก นี่คือพระบัญชาที่เราได้รับจากพระบิดาของเรา

ค.คำสอน
     1) ทีมหมูป่าต้องติดอยู่ในถ้ำ มนุษย์ในปัจจุบันหลงติดอยู่กับอะไร (วัตถุนิยม โลกีย์นิยม สัมพัทธ์นิยมเชิงจริยธรรม เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร - เทียบกฤษฎีกาฯ ข้อ 2)
     2) ทุกคนห่วงใยทีมหมูป่า แล้วทำไมพระเจ้าทรงห่วงใยมนุษย์ด้วย (รัก เมตตา ปรารถนาดี)
     3) พระเจ้าทรงช่วยเหลือมนุษย์ในยุคปัจจุบันอย่างไร ผ่านทางใคร (ผ่านทางพระศาสนจักร พระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ครูคำสอน องค์กรต่าง ๆ เพื่อนพี่น้องรอบข้าง)
     4) เราแต่ละคนกำลังช่วยพันธกิจการไถ่กู้มนุษย์อย่างไร (สวดภาวนาและออกไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนที่ด้อยโอกาส ประกาศข่าวดีตามฐานะหน้าที่ที่เราเป็นอยู่อย่างดี รับผิดชอบ เสียสละ และด้วยความรัก)

ง. ปฏิบัติ
1) เราต้องทำหน้าที่ของเราแต่ละคนอย่างดี
2) ศึกษาพระคัมภีร์ คำสอน กฤษฎีกาฯ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี
แฟนพาไปโบสถ์แล้วชอบ เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิกของ: คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี 1. ข้อมูลส่วนตัว คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี...
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณเสวนีย์ สุดที่รัก
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณเสวนีย์ สุดที่รัก 1. ข้อมูลส่วนตัว คุณเสาวนีย์ สุดที่รัก อายุ 31...
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี
ชีวิตที่ไม่บังเอิญเส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี เข้ารับพิธีล้างบาปเมื่อกลางปี 2018...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ”
“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ” อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา...
"ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักนักบุญโยเซฟ" อบรมครูคำสอนราชบุรี 2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ในหัวข้อ "ยิ่งรู้จัก...
 อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน
อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน เรื่อง "การจัดตั้งกลุ่มและวิธีการประชุมกลุ่มยุวธรรมทูตในโรงเรียน" ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เมื่อวันเสาร์ที่ 26...
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564 วันพฤหัสฯ ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2021 เวลา 09.30...

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 7 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้กล้าหาญอย่างสร้างสรรค์
เดือน กรกฎาคม 2021 บทเรียนที่ 7 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้กล้าหาญอย่างสร้างสรรค์ จุดมุ่งหมาย...
บทเรียนที่ 6 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้นบนอบ
เดือน มิถุนายน 2021 บทเรียนที่ 6 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้นบนอบ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงความนบนอบของนักบุญโยเซฟ พระนางมารีย์...
บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม เด็กเล็ก ใบงาน...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 175 (มิ.ย.- ส.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png4.png0.png9.png0.png3.png5.png
วันนี้4900
เมื่อวานนี้3570
สัปดาห์นี้11886
เดือนนี้65156
ทั้หมด409035

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

5
Online

วันพุธ, 22 กันยายน 2564 22:28