ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

หลักการตัดสินใจผิดถูกหลักการตัดสินใจผิดถูก
         มนุษย์มีศักดิ์ศรีเพราะพระเจ้าทรงสร้างเรามาให้มี “ความคล้าย” กับพระองค์ คือ การมี “อิสรภาพ”  คือ ความสามารถในการตัดสินเลือกที่จะกระทำความดีหรือความชั่ว
         การเลือกทำให้เกิด “คุณค่า” ทางศีลธรรม
         สิทธิการใช้เสรีภาพเป็นของมนุษย์ทุกคน แม้แต่รัฐยังต้องยอมรับและปกป้องเสรีภาพของประชาชน
         อิสรภาพจะต้องทำให้เราเข้าหาพระเจ้าได้ เราต้องใช้เสรีภาพของเราเพื่อทำตามคำสั่งสอนของพระเจ้า เพระพระองค์ทรงปรารถนาให้เราทุกคนมีความสุข เราต้องภาวนาวอนขอพระพรจากพระเจ้าเพื่อเราจะได้ใช้เสรีภาพได้อย่างถูกต้อง
         หลักการตัดสินใจว่าอะไรถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการด้วยกัน คือ การกระทำที่ผู้กระทำตัดสินใจเลือกกระทำ ความตั้งใจหรือเจตนาของผู้กระทำ และสภาพแวดล้อมของการกระทำนั้น 
         การกระทำที่ถือว่าถูกต้องตามหลักศีลธรรมจะต้องประกอบด้วยสามองค์ประกอบนี้ คือ ทำสิ่งที่ดี มีเจตนาในการกระทำที่ดี และอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี
         เช่น กรณี การช่วยเหลือคนที่ถูกน้ำท่วม การกระทำ คือ “การช่วยเหลือ” ความตั้งใจหรือเจตนา คือ “ความเห็นอกเห็นใจ” สภาพแวดล้อม คือ คนกำลังเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือโดยด่วน ทั้งสามองค์ประกอบนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดี กิจการนี้จึงนับว่าถูกต้องตามหลักศีลธรรมของชาวคริสต์คาทอลิก
 ถ้าเป็นกรณีเดียวกัน แต่การช่วยเหลือเนื่องมาจากต้องการได้รับชื่อเสียง นี้เป็นเรื่องของความตั้งใจหรือเจตนาของผู้กระทำ การกระทำนี้ก็ถือว่าไม่ถูกต้อง
 การกระทำกับเจตนาต้องดีด้วยกัน ถ้าลักขโมยเพื่อมาทำบุญ การกระทำนั้นก็ไม่ถูกต้องเช่นกัน จะทำดีต้องดีให้ครบทั้งสามองค์ประกอบ

กรณีศึกษา : คนขายรองเท้า
           พ่อค้าขายรองเท้าคนหนึ่งต้องคิดหนักเพราะภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เขามีสองทางเลือก คือ เพิ่มรายได้กับปลดคนงานเพื่อลดรายจ่าย
เขาสามารถเพิ่มรายได้โดยการไปซื้อรองเท้าที่มีคุณภาพดีราคาสูงมาขาย แต่นั้นก็ทำให้เขาสู้ร้านคู่แข่งไม่ได้อยู่ดี เขาอาจจะไปซื้อรองเท้าที่มีคุณภาพรองลงมาแล้วเอายี่ห้อดีๆมาติดแล้วกระตุ้นยอดขายด้วยการโฆษณา ถ้าทำอย่างนี้อาจจะทำให้เขามีรายได้เพียงพอที่จะจ่ายค่าจ้างโดยไม่ต้องปลดลูกจ้างให้ตกงาน เขาจะตัดสินใจอย่างไรดี

ท้าทาย : ถ้าท่านเป็นพ่อค้าคนนี้ท่านจะตัดสินใจทำอย่างไร
(ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก CCC ข้อที่ 1750-1756)

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี
แฟนพาไปโบสถ์แล้วชอบ เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิกของ: คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี 1. ข้อมูลส่วนตัว คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี...
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณเสวนีย์ สุดที่รัก
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณเสวนีย์ สุดที่รัก 1. ข้อมูลส่วนตัว คุณเสาวนีย์ สุดที่รัก อายุ 31...
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี
ชีวิตที่ไม่บังเอิญเส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี เข้ารับพิธีล้างบาปเมื่อกลางปี 2018...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ”
“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ” อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา...
"ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักนักบุญโยเซฟ" อบรมครูคำสอนราชบุรี 2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ในหัวข้อ "ยิ่งรู้จัก...
 อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน
อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน เรื่อง "การจัดตั้งกลุ่มและวิธีการประชุมกลุ่มยุวธรรมทูตในโรงเรียน" ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เมื่อวันเสาร์ที่ 26...
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564 วันพฤหัสฯ ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2021 เวลา 09.30...

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 7 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้กล้าหาญอย่างสร้างสรรค์
เดือน กรกฎาคม 2021 บทเรียนที่ 7 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้กล้าหาญอย่างสร้างสรรค์ จุดมุ่งหมาย...
บทเรียนที่ 6 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้นบนอบ
เดือน มิถุนายน 2021 บทเรียนที่ 6 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้นบนอบ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงความนบนอบของนักบุญโยเซฟ พระนางมารีย์...
บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม เด็กเล็ก ใบงาน...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 175 (มิ.ย.- ส.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png4.png0.png8.png8.png8.png6.png
วันนี้4751
เมื่อวานนี้3570
สัปดาห์นี้11737
เดือนนี้65007
ทั้หมด408886

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

5
Online

วันพุธ, 22 กันยายน 2564 21:34