ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ไปวัดทำไม? ตอน คำทักทายของพระสงฆ์ไปวัดทำไม? ตอน คำทักทายของพระสงฆ์
         
หลังจากพระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีได้แสดงความเคารพต่อพระแท่นบูชาด้วยการกราบหรือย่อเข่าแล้ว พระสงฆ์จะนำสัตบุรุษทำเครื่องหมายกางเขน “เดชะพระนาม.....” ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความรอดที่เราได้รับจากศีลล้างบาป การทำเครื่องหมายสำคัญมหากางเขนนี้เป็นการแสดงตนว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับความรอดที่พระเจ้าทรงมอบให้เรา และเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นผลมาจากพระบัญชาของพระเยซูเจ้าที่ทรงมอบให้กับสานุศิษย์
           “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตรและพระจิต จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่เราให้แก่ท่าน แล้วจงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ”(มธ 28:19-20)

           พระสงฆ์กล่าวคำทักทายสัตบุรุษด้วยถ้อยคำที่เป็นการให้พรแก่สัตบุรุษ ซึ่งอาจะเป็นสำนวนใดสำนวนหนึ่งในสามสำนวนนี้คือ แบบที่ 1 “ขอพระหรรษทานของพระเยซูคริสตเจ้า ความรักของพระบิดา และความสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลาย” แบบที่ 2 “ขอพระหรรษทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลาย” และแบบที่ 3 “พระเจ้าสถิตกับท่าน” คำทักทายของพระสงฆ์เป็นการนำพระพรของพระเจ้าที่ท่านได้รับจากพระแท่นศักดิ์สิทธิ์มามอบให้กับสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีทุกคน คำทักทายนี้จึงเป็นพระพรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเองทรงมอบให้แก่เราทุกคนนั้นเอง เป็นคำทักทายที่มีความหมายมากกว่าคำว่า “สวัสดี” ที่เราใช้ทักทายกัน เพราะนี้เป็นการทักทายที่เป็นคำภาวนาเพื่อความรอดพ้นจากบาปของทุกคนที่เข้ามาร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณนี้ และแน่นอนเราทุกคนต่างร้องตอบรับคำทักทายของพระสงฆ์ว่า “อาแมน” ซึ่งหมายถึงการยอมรับคำอวยพรที่มอบให้นี้

           ในพิธีฉลองใหญ่ๆจะมีการถวายกำยานให้แด่พระแท่นบูชาด้วย การถวายกำยานซึ่งเป็นเครื่องหอมนี้เป็น “การแสดงความเคารพ” และ “การชำระให้บริสุทธิ์” ควันของกำยานจะลอยขึ้นไปสู่เบื้องบนซึ่งหมายถึงสวรรค์ เป็นเครื่องหมายแสดงว่าคำภาวนาหรือความปรารถนาของเรากำลังลอยขึ้นไปหาพระเจ้า
“ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์ โปรดเสด็จมาเถิด โปรดทรงฟังเสียงข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์ ขอให้คำภาวนาของข้าพเจ้าเป็นดั่งกำยานเฉพาะพระพักตร์พระองค์ ขอให้มือของข้าพเจ้าที่ชูขึ้นหาพระองค์เป็นดั่งเครื่องบูชาในยามเย็น”(สดด 141:1-2)

            ในพิธีมิสซาฯสำหรับวันฉลองใหญ่จะมีการถวายกำยานดังต่อไปนี้ ครั้งที่หนึ่งพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในพิธีถวายให้กับพระแท่นในตอนเริ่มพิธี ครั้งที่สองให้กับพระคัมภีร์ก่อนที่พระสงฆ์หรือสังฆานุกรจะอ่านบทพระวรสาร ครั้งที่สามถวายให้กับเครื่องบูชาซึ่งมีปังและน้ำองุ่นในภาคถวาย ครั้งที่สี่สังฆานุกรหรือผู้ช่วยพิธีกรรมถวายกำยานให้กับพระสงฆ์และสัตบุรุษ ครั้งที่ห้าสังฆานุกรหรือผู้ช่วยพิธีกรรมถวายกำยานให้ศีลมหาสนิทและพระโลหิตหลังจากที่พระสงฆ์ได้ทำพิธีเสกปังและน้ำองุ่นแล้ว   การถวายกำยานนี้เราสามารถถวายให้แก่บุคคลและสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ได้

ข้อไตร่ตรองและการปฏิบัติ
    1.การทำเครื่องหมายกางเขนเป็นการแสดงความเคารพและการยืนยันถึงการเป็นบุตรของพระเจ้า เราควรกระทำด้วยความเคารพ ช้าๆชัดเจน
    2.เครื่องหมายกางเขนเป็นยืนยันถึงความเชื่อในเรื่องพระตรีเอกภาพ พระบิดา พระบุตรและพระจิต
    3.ให้ตอบรับ “อาแมน” ด้วยความเคารพและชัดถ้อยชัดคำ
    4.ให้เราทักทายและให้พรกันและกันด้วยคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น “ขอพระเจ้าอวยพร” “ขอพระเจ้าคุ้มครอง” พูดให้ติดปากเลยยิ่งดี


เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี
แฟนพาไปโบสถ์แล้วชอบ เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิกของ: คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี 1. ข้อมูลส่วนตัว คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี...
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณเสวนีย์ สุดที่รัก
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณเสวนีย์ สุดที่รัก 1. ข้อมูลส่วนตัว คุณเสาวนีย์ สุดที่รัก อายุ 31...
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี
ชีวิตที่ไม่บังเอิญเส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี เข้ารับพิธีล้างบาปเมื่อกลางปี 2018...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ”
“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ” อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา...
"ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักนักบุญโยเซฟ" อบรมครูคำสอนราชบุรี 2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ในหัวข้อ "ยิ่งรู้จัก...
 อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน
อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน เรื่อง "การจัดตั้งกลุ่มและวิธีการประชุมกลุ่มยุวธรรมทูตในโรงเรียน" ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เมื่อวันเสาร์ที่ 26...
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564 วันพฤหัสฯ ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2021 เวลา 09.30...

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 7 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้กล้าหาญอย่างสร้างสรรค์
เดือน กรกฎาคม 2021 บทเรียนที่ 7 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้กล้าหาญอย่างสร้างสรรค์ จุดมุ่งหมาย...
บทเรียนที่ 6 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้นบนอบ
เดือน มิถุนายน 2021 บทเรียนที่ 6 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้นบนอบ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงความนบนอบของนักบุญโยเซฟ พระนางมารีย์...
บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม เด็กเล็ก ใบงาน...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 175 (มิ.ย.- ส.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png4.png0.png9.png0.png4.png4.png
วันนี้4909
เมื่อวานนี้3570
สัปดาห์นี้11895
เดือนนี้65165
ทั้หมด409044

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

3
Online

วันพุธ, 22 กันยายน 2564 22:31