ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ไปวัดทำไม ? ไปวัดแล้วได้อะไร?ไปวัดทำไม ? ไปวัดแล้วได้อะไร?
            ขอเริ่มจากการที่ท่านคิดที่จะไปวัดเลยนะครับ
            ทุกครั้งที่เราคิดจะไปวัดหรือตั้งใจจะไปวัด เราก็ “ได้บุญ” แล้วครับ โดยปรกติเราคาทอลิกไปวัดก็เพื่อร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เราอาจจะคุ้นเคยกับการไปร่วมมิสซาฯจนอาจจะลืมความหมายดีๆของพิธีไป ดังนั้น ผมจึงอยากจะรื้อฟื้นความเข้าใจเรื่องการไปร่วมมิสซาฯโดยเริ่มต้นจากการมาร่วมพิธีจนกระทั่งจบพิธีกลับบ้าน  
           มิสซาฯคืออะไร ความหมายแรกที่อยากจะให้ทุกท่านได้พิจารณาก็คือ “การร่วมชุมนุมกันของสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า” เราทุกคนต่างเป็นบุตรของพระเจ้า โดยอาศัยน้ำแห่งศีลล้างบาป เราทุกคนต่างได้รับการหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันในพระกายทิพย์ของพระเยซูคริสตเจ้า เราแต่ละคนต่างเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในพระกายทิพย์นี้ ดังนั้นจะมีความสุขมากสักเพียงไรที่เราพี่ๆน้องๆได้มาพบปะพร้อมหน้ากันในพิธีมิสซาฯ

           มิสซาฯเหมือน “งานเลี้ยงรวมญาติ” เราเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่า พระเจ้าเองทรงเป็น “เจ้าภาพ” งานเลี้ยงศักดิ์สิทธิ์นี้ พระองค์ทรงเชิญเราด้วยตัวของพระองค์เอง และไม่ใช่แต่ตัวเราเท่านั้น พระองค์ทรงเชิญลูกๆของพระองค์ที่กระจัดกระจายกันอยู่ในที่ต่างๆให้มาพร้อมหน้ากัน เราจึงได้ “รับเกียรติ” อย่างมากที่ได้มาในงานเลี้ยงอันทรงเกียรติของพระเจ้า

           ความรู้สึกแห่งการเป็นพี่น้องกันในครอบครัวของพระเจ้านี้แหละที่เราจะต้องสำนึกให้มากเป็นพิเศษในทุกๆครั้งที่มาร่วมมิสซาฯ เพราะงานเลี้ยงนี้ไม่ใช่งานเลี้ยงธรรมดาๆ แต่เป็นงานเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นงานเลี้ยงที่ทำให้เราได้ “ลิ้มรสงานเลี้ยงในเมืองสวรรค์”

          ในพระคัมภีร์เราจะเห็นพระเยซูเจ้าทรงไปร่วมในงานเลี้ยงหรือพูดถึงงานเลี้ยงอยู่บ่อยๆ และในงานเลี้ยงนี้เองที่พระเยซูเจ้าทรงใช้เพื่อเผยแสดงความจริงของการดำเนินชีวิต หรือเพื่อชี้แนะอะไรบางอย่างให้เราให้รับรู้ข่าวดีของพระองค์

          ตัวอย่างที่เราได้รับคำสอนจากพระเยซูเจ้า เช่น การเชิญแขกหรือการคบคน ‘เมื่อท่านจัดเลี้ยงอาหารกลางวันหรืออาหารค่ำ อย่าเชิญมิตรสหาย พี่น้องหรือเพื่อนบ้านที่มั่งมี เพราะเขาจะเชิญท่านและท่านจะได้รับการตอบแทน แต่เมื่อท่านจัดงานเลี้ยง จงเชิญคนยากจน คนพิการ คนง่อย  คนตาบอด แล้วท่านจะเป็นสุข เพราะคนเหล่านั้นไม่มีสิ่งใดตอบแทนท่านได้ ท่านจะได้รับการตอบแทนจากพระเจ้าเมื่อผู้ชอบธรรมกลับคืนชีวิต (ลก 14:12-14)

          เราเห็นหัวใจของพระเยซูเจ้าในการเชิญคนมางานเลี้ยงของพระองค์หรือมาร่วมมิสซาฯ พระองค์ทรงเชิญทุกคน พระองค์ไม่ได้เลือกเฉพาะคนที่ร่ำรวย คนที่มีชื่อเสียง คนที่มีอำนาจ พระองค์ไม่ทรงเลือกชนชั้น วรรณะ สีผิว ชาติตระกูล  แต่ทรงเรียกเราทุกคนในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระองค์ บุตรที่ได้รับการชุบเลี้ยงด้วยพระหรรษทานหรือพระพรแห่งความเชื่อ เราทุกคนจึงเป็นพี่น้องกันอย่างแท้จริง

ข้อไตร่ตรองและข้อปฏิบัติ
         1. ลักษณะเด่นชัดของคนไทยประการหนึ่งก็คือ การให้ความสำคัญกับ ครอบครัว กับตระกูล ชื่อแซ่ ชนเผ่า ถิ่นกำเนิด และเวลาที่มีการชุมนุมกันไม่ว่าจะเป็นงานมงคล เช่น งานวันเกิด งานแต่งงาน หรืองานเศร้าโศกต่างๆก็มักจะมีการกินเลี้ยง การกินเลี้ยงดูจะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทย ดังนั้น ทุกครั้งที่เรามาร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เราจะต้องมีความยินดีและมีส่วนทำให้งานลี้ยงศักดิ์สิทธิ์เป็นโอกาสให้เกิดความรักความผูกพันต่อกันและกัน ในบ้านของเรา ในหมู่คณะของเรา ในหมู่บ้านของเรา ฯลฯ เราต้องสร้างบรรยากาศครอบครัวในทุกที่ที่เราอยู่ให้ได้ เป็นต้นพระศาสนจักรประเทศไทยของเรา เน้นการสร้างกลุ่มคริสตชนย่อย(BEC) การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มิสซาฯนี้แหละเป็นโอกาสให้เราได้ทำให้ความมุ่งหวังของพระศาสนจักรเป็นความจริง

         2. เราไม่ควรถือว่าตนเองดีกว่าคนอื่น เราทุกคน “เท่าเทียมกัน” เพราะ เราต่างเป็นสิ่งสร้างที่พระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมาด้วยกันทุกคน เรามีจิตวิญญาณ มีเสรีภาพเท่าเทียมกัน ได้รับการไถ่บาปจากพระโลหิตของพระเยซูเจ้าด้วยกัน มีสิทธิที่จะได้รับสวรรค์เป็นรางวัลเช่นเดียวกัน ต้องตายและรับคำพิพากษาเช่นเดียวกัน ดังนั้นเราทุกคนจึงเป็นพี่น้องกัน มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน เป็นบุตรของพระเจ้าเท่าเทียมกัน เราแต่ละคนจะต้องให้ความเคารพต่อกันและกัน ไม่ควรมีการแบ่งชนชั้นระหว่ากัน ตรงกันข้ามเราจะต้องให้ความสำคัญแก่กันและกัน ไม่ว่าพี่น้องของเราจะมีอาชีพอะไร ยิ่งพี่น้องที่มีความยากลำบากกว่าเรา เราจะต้องให้ความสนใจ และความรักมากกว่าพี่น้องที่สามารถช่วยตนเองได้ เราต้องให้การต้อนรับหรือทักทายทุกๆคนที่มาร่วมมิสซาฯด้วยกัน

        3. ในสภาพของสังคมไทยของเราที่มีความแตกต่างกันทางความคิดอย่างรุนแรงในขณะนี้ การมาร่วมพิธีมิสซาฯ ควรจะเป็นโอกาสให้เราได้ไตร่ตรองถึงความแตกต่างระหว่างกันในเรื่องนี้ ยอมรับความแตกต่างของกันและกัน พยายามหาทางที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และขอให้ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ “สร้างสันติ” ให้กับสังคม ให้สติให้กันและกัน  โดยนำเอาคำสั่งสอนของพระเจ้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยกัน

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี
แฟนพาไปโบสถ์แล้วชอบ เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิกของ: คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี 1. ข้อมูลส่วนตัว คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี...
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณเสวนีย์ สุดที่รัก
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณเสวนีย์ สุดที่รัก 1. ข้อมูลส่วนตัว คุณเสาวนีย์ สุดที่รัก อายุ 31...
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี
ชีวิตที่ไม่บังเอิญเส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี เข้ารับพิธีล้างบาปเมื่อกลางปี 2018...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ”
“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ” อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา...
"ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักนักบุญโยเซฟ" อบรมครูคำสอนราชบุรี 2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ในหัวข้อ "ยิ่งรู้จัก...
 อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน
อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน เรื่อง "การจัดตั้งกลุ่มและวิธีการประชุมกลุ่มยุวธรรมทูตในโรงเรียน" ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เมื่อวันเสาร์ที่ 26...
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564 วันพฤหัสฯ ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2021 เวลา 09.30...

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 7 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้กล้าหาญอย่างสร้างสรรค์
เดือน กรกฎาคม 2021 บทเรียนที่ 7 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้กล้าหาญอย่างสร้างสรรค์ จุดมุ่งหมาย...
บทเรียนที่ 6 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้นบนอบ
เดือน มิถุนายน 2021 บทเรียนที่ 6 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้นบนอบ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงความนบนอบของนักบุญโยเซฟ พระนางมารีย์...
บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม เด็กเล็ก ใบงาน...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 175 (มิ.ย.- ส.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png4.png0.png8.png9.png8.png1.png
วันนี้4846
เมื่อวานนี้3570
สัปดาห์นี้11832
เดือนนี้65102
ทั้หมด408981

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

1
Online

วันพุธ, 22 กันยายน 2564 22:09