อบรมครูคาทอลิก "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"

พิมพ์
posted by: Administrator
ฮิต: 976

อบรมครูคาทอลิก "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"
อบรมครูคาทอลิก "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"

        วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2019 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชุบรี จัดการอบรมครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2562/2019 หัวข้อ "ศิษย์พระคริสต์และศิษย์ธรรมทูต" ณ หอประชุมยอห์นบอสโก โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา โดยในภาคเช้ามีคุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง "บทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนจักร" และภาคบ่าย มีคุณพ่อเสนอ ดำเนินสะดวก เป็นวิทยากรในเรื่อง "ศาสนสัมพันธ์" เพื่อให้คุณครูได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของคริสตชนซึ่งเป็นทั้งศิษย์พระคริสต์และศิษย์ธรรมทูต โดยดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดีและปฏิบัติตนเป็นประจักษ์พยานท่ามกลางพี่น้องต่างความเชื่อ มีคุณครูเข้าร่วมจำนวน 130 คน

2019_13july001.jpg 2019_13july002.JPG 2019_13july003.JPG

2019_13july004.JPG 2019_13july005.JPG 2019_13july006.JPG

2019_13july007.JPG 2019_13july008.JPG 2019_13july009.JPG

2019_13july010.JPG 2019_13july011.JPG 2019_13july012.JPG

2019_13july013.JPG 2019_13july014.JPG 2019_13july015.JPG

2019_13july016.JPG 2019_13july017.JPG 2019_13july018.JPG

2019_13july019.JPG 2019_13july020.JPG 2019_13july021.JPG

2019_13july022.JPG 2019_13july023.JPG 2019_13july024.JPG

2019_13july025.JPG 2019_13july026.JPG 2019_13july027.JPG

2019_13july028.JPG 2019_13july029.JPG 2019_13july030.JPG

2019_13july031.JPG 2019_13july032.JPG 2019_13july033.JPG

2019_13july034.JPG 2019_13july035.JPG 2019_13july036.JPG

2019_13july037.JPG 2019_13july038.JPG 2019_13july039.JPG

2019_13july040.JPG 2019_13july041.JPG 2019_13july042.JPG

2019_13july043.JPG 2019_13july044.JPG 2019_13july045.JPG

2019_13july046.JPG 2019_13july047.JPG 2019_13july048.JPG

2019_13july049.JPG 2019_13july050.JPG 2019_13july051.JPG

2019_13july052.JPG 2019_13july053.JPG 2019_13july054.JPG

2019_13july055.JPG 2019_13july056.JPG 2019_13july057.JPG

2019_13july058.JPG 2019_13july059.JPG 2019_13july060.JPG

2019_13july061.JPG 2019_13july062.JPG 2019_13july063.JPG

2019_13july064.JPG 2019_13july065.JPG 2019_13july066.JPG

2019_13july067.JPG 2019_13july068.JPG 2019_13july069.JPG

2019_13july070.JPG 2019_13july071.JPG 2019_13july072.JPG

2019_13july073.JPG 2019_13july074.JPG 2019_13july075.JPG

2019_13july076.JPG 2019_13july077.JPG 2019_13july078.JPG

2019_13july079.JPG 2019_13july080.JPG 2019_13july081.JPG

2019_13july082.JPG 2019_13july083.JPG 2019_13july084.JPG

2019_13july085.JPG 2019_13july086.JPG 2019_13july087.JPG

2019_13july088.JPG 2019_13july089.JPG 2019_13july090.JPG

2019_13july091.JPG 2019_13july092.JPG 2019_13july093.JPG

2019_13july094.JPG 2019_13july095.JPG 2019_13july096.JPG

2019_13july097.JPG 2019_13july098.JPG 2019_13july099.JPG

2019_13july100.JPG 2019_13july101.JPG 2019_13july102.JPG

2019_13july103.JPG 2019_13july104.JPG 2019_13july105.JPG

2019_13july106.JPG 2019_13july107.JPG 2019_13july108.JPG

2019_13july109.JPG 2019_13july110.JPG 2019_13july111.JPG

2019_13july112.JPG 2019_13july113.JPG 2019_13july114.JPG

2019_13july115.JPG 2019_13july116.JPG 2019_13july117.JPG

2019_13july118.JPG 2019_13july119.JPG 2019_13july120.JPG

2019_13july121.JPG