Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

อบรมครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2560/2017
อบรมครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2560/2017

เรื่อง  "ครูคาทอลิกผู้นำความปิติยินดีแห่งความรักในครอบครัว"
           เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2017 ศูนย์คริสตสาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรีจัดการอบรมครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2560/2017 หัวข้อ "ครูคาทอลิกผู้นำความปิติยินดีแห่งความรักในครอบครัว" ณ หอประชุม โรงเรียนวังตาลวิทยาโดย บาทหลวง พรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์ เป็นวิทยากร มีคุณครูเข้ารับการอบรมจำนวน 190 คน

    พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญได้ให้เกียติมาเป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งพระวาจาของพระเจ้าในวจนพิธีกรรมเปิดมีความว่า “มิใช่คนที่กล่าวแก่เราว่า พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า’ นั้นมิใช่ทุกคนจะได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์นั่นแหละจะเข้าสู่สวรรค์ได้ ... “ผู้ใดฟังถ้อยคำเหล่านี้ของเราและปฏิบัติตาม ก็เปรียบเสมือนคนมีปัญญาที่สร้างบ้านไว้บนหิน...ผู้ใดที่ฟังถ้อยคำเหล่านี้ของเรา และไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนโง่เขลาที่สร้างบ้านไว้บนทราย” ซึ่งพระสังฆราชได้ให้ข้อคิดข้อคิดแก่ครูคาทอลิกว่า การเป็นศิษย์ที่แท้จริงของพระคริสตเจ้า เราต้องฟังพระวาจาของพระองค์และไปปฏิบัติตาม นี่คือหนทางที่แท้จริงที่เราจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ได้ และพระคุณเจ้ายังกระตุ้นเตือนใจครูคาทอลิกให้ทำงานและอยู่ร่วมกันในโรงเรียน ในบ้าน ในชุมชนวัด ด้วยความรัก และการช่วยเหลือกันแบบครอบครัว แบบ หากทำเช่นนี้ได้ โรงเรียนของเราก็จะเข้มแข็งมั่นคงเหมือนบ้านที่สร้างไว้บนหิน และทำงานร่วมกันแบบพี่น้อง เช่นนี้เราก็จะทำงานและอยู่ร่วมกันในอาณาจักรของพระเจ้าบนโลกนี้อย่างมีความสุข

    การอบรมในช่วงแรก วิทยากรได้ให้ข้อคิดแก่คุณครูคาทอลิกในการทำหน้าอภิบาลและถ่ายทอดความเชื่อไปสู่บุตรหลาน โดยให้ยึดรูปแบบของพระเยซูเจ้า ผู้เป็นนายชุมพาบาลที่ดี โดยให้รูปแบบว่า ครูคาทอลิกควร ดูแลลูกแกะ เลี้ยงดูลูกแกะขเดินนำหน้าลูกแกะ เพื่อจะได้เดินนำหน้าศิษย์ ปกป้อง และอบรมเลี้ยงดูศิษย์ของตนอย่างใกล้ชิด

    การอบรมในช่วงที่สอง คุณพ่อให้บทสอนจากสมณลิขิตเตือนใจ “ความปิติยินดีแห่งความรัก” กล่าวว่า ครูคาทอลิกต้องอยู่ในครอบครัวเพื่ออบรมเลี้ยงดูบุตรของตน การขาดพ่อหรือแม่ก่อให้เกิดปัญหาให้กับบุตร ซึ่งเป็นของขวัญจากพระเจ้า

    สำหรับครูคาทอลิกที่สมรส ก็จะต้องเป็นพ่อแม่เป็นผู้แปลความขององค์พระเจ้า  พวกเขาได้แสดงให้ลูก ๆ เห็นพระพักตร์แห่งพระเจ้า  พวกเขาร่วมกันสอนลูก ๆ ถึงคุณค่าของการตอบแทนซึ่งกันและกัน  การรับรู้ถึงการให้และการรับ
สำหรับครูคาทอลิกที่ไม่มีบุตร ความเป็นพ่อแม่ไม่ได้เป็นเพียงความเป็นจริงทางชีวภาพเท่านั้น แต่ได้รับการแสดงออกในวิถีทางที่หลากหลาย การรับบุตรบุญธรรม  เป็นวิธีการเป็นพ่อแม่ที่มีเมตตาธรรมเป็นอย่างมาก AL179 พวกเขาสามารถขยายขอบเขตของความรักแห่งการสมรสของพวกเขาไปโอบอุ้มบรรดาผู้ที่ไม่มีสภาพครอบครัวที่เหมาะสม

    สำหรับครูคาทลิกที่ยังโสด หลายคนยังคงไม่ได้แต่งงาน เพราะพวกเขาได้อุทิศตนให้กับความรักต่อพระคริสตเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์  การอุทิศตนของเขาช่วยเพิ่มคุณค่าของครอบครัว พระศาสนจักรและสังคมเป็นอย่างมาก
แต่ต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตแบบโสด  เพราะการถือโสดมีอันตรายที่จะกลายเป็นชีวิตโสดที่สุขสบาย ซึ่งให้อิสรภาพที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น โยกย้ายแหล่งพักพิง การใช้จ่ายเงิน และใช้เวลากับคนอื่น  ตามความปรารถนาของตน

    สำหรับครูคาทอลิกที่ใกล้เกษียร พวกท่านเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยให้สมาชิกครอบครัวในครอบครัวเห็นคุณค่าของความต่อเนื่องของชนแต่ละรุ่น  โดยได้รับความช่วยเหลือจากพระพรจากพระเจ้าในการเชื่อมโยงช่องว่าง  และถ่ายทอดความเชื่อไปสู่ลูกหลาน

    และสุดท้าย คุณพ่อปราโมทย์ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนวังตาล ซึ่งอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการอบรม และช่วยจัดเตรียมอาหารและอาหารว่าง และได้จัดการแสดงดนตรีให้คุณครูได้ชมในช่วงรับประทานอาหารเที่ยงด้วย สุดท้ายคุณพ่อได้นำภาวนาปิดการอบรม

2017_22jul001.JPG 2017_22jul002.JPG 2017_22jul003.JPG

2017_22jul004.JPG 2017_22jul005.JPG 2017_22jul006.JPG

2017_22jul007.JPG 2017_22jul008.JPG 2017_22jul009.JPG

2017_22jul010.JPG 2017_22jul011.JPG 2017_22jul012.JPG

2017_22jul013.JPG 2017_22jul014.JPG 2017_22jul015.JPG

2017_22jul016.JPG 2017_22jul017.JPG 2017_22jul018.JPG

2017_22jul019.JPG 2017_22jul020.JPG 2017_22jul021.JPG

2017_22jul022.JPG 2017_22jul023.JPG 2017_22jul024.JPG

2017_22jul025.JPG 2017_22jul026.JPG 2017_22jul027.JPG

2017_22jul028.JPG 2017_22jul029.JPG 2017_22jul030.JPG

2017_22jul031.JPG 2017_22jul032.JPG 2017_22jul033.JPG

2017_22jul034.JPG 2017_22jul035.JPG 2017_22jul036.JPG

2017_22jul037.JPG 2017_22jul038.JPG 2017_22jul039.JPG

2017_22jul040.JPG 2017_22jul041.JPG 2017_22jul042.JPG