เชิญน้อง ๆ เข้าร่วมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนราชบุรี ปี 2017

posted by: Administrator
ฮิต: 1850
ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี ปี 2017/2560
  ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 8- 15 ปี เข้าร่วม ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน สังฆมณฑลราชบุรี ปี 2017

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าค่ายฯ ::: โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์


(ภาพบรรยากาศภายในค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ปี 2007)

 1. จุดประสงค์
1.1 เพื่อให้การอบรมด้านคริสตศาสนา แก่เด็กคาทอลิกที่อยู่ห่างไกลวัด

1.2 เพื่อเด็กคาทอลิกที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนคาทอลิกซึ่งไม่มีโอกาสเรียนคำสอนระหว่างปี
1.3 เพื่อเตรียมจิตใจเด็กคาทอลิกในการรับศีลศักดิ์สิทธิ์
1.4 เพื่อเปิดโอกาสเด็กที่สนใจเรียนรู้คำสอนคริสตศาสนาทั้งเด็กคาทอลิกและเด็กต่างศาสนา

2. สถานที่พักอบรม
สามเณราลัยแม่พระนิรมลราชบุรี

3. ระยะเวลา
เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 เมษายน ถึงวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 รวมเวลา 3 สัปดาห์
(เปิดรับเด็กเข้าที่อบรมเวลา 09.30 น. ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 )

4. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
   4.1 อายุตั้งแต่ 8 - 15 ปีเท่านั้น ไม่รับเด็กที่มีอายุน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ เพราะจะมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ (ถือวันที่ 30 เมษายน ตั้งแต่ พ.ศ. 2545-2552 เป็นเกณฑ์)
   4.2 ยังไม่ได้รับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง
   4.3 รับศีลศักดิ์สิทธิ์แล้ว แต่ประสงค์จะรับการอบรมเพิ่มเติม (อยู่ในเงื่อนไขข้อ 4.1)

5. เอกสาร และสิ่งของที่ต้องนำติดตัวไปด้วย
    5.1 ใบรับรองศีลศักดิ์สิทธิ์ที่รับมาแล้ว โดยเฉพาะใบรับรองศีลล้างบาปและศีลกำลัง
    5.2 เสื้อผ้า (เสื้อมีแขน/กางเกงขายาว) เครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็นสำหรับเวลา 3 สัปดาห์ เช่น ผ้าถุง ผ้าเช็ดตัว ผ้าขาวม้า ไม้แขวนเสื้อ สบู่ แปรงสีฟัน ผงซักฟอก และผ้าอนามัย เป็นต้น
          * หากเป็นไปได้ช่วยจัดเตรียมเสื้อกันหนาว เผื่อสำหรับช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงด้วย
    5.3 เงินสำหรับใช้จ่ายส่วนตัวตามความเหมาะสม และต้องฝากไว้กับคุณครูตั้งแต่วันที่มาลงทะเบียน
    5.4 ห้ามนำสิ่งของที่มีค่าและไม่จำเป็นมาด้วย เช่น เครื่องเล่นเกม เครื่องฟังเพลง โทรศัพท์มือถือ หนังสือต่าง ๆ กระเป๋าสตางค์ เครื่องประดับที่มีค่า ฯลฯ หากนำมาแล้วสูญหายทางค่ายคำสอนฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

6. การรับสมัคร
สามารถสมัครผ่านทางคุณพ่อเจ้าอาวาสของวัดที่สังกัด และให้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามแบบฟอร์มที่แนบมากับจดหมาย กลับมายังศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี ภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560

7. ค่าใช้จ่ายในการอบรม
        ทางศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี ได้รับเงินช่วยเหลือจากทางกรุงโรมจำนวนหนึ่ง  แต่เนื่องจากในแต่ละปีมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก จึงใคร่ขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อเจ้าอาวาส อธิการและผู้จัดการโรงเรียน ช่วยบอกบุญไปยังสัตบุรุษและผู้ปกครองให้ช่วยบริจาคเงิน เพื่อเลี้ยงดูเด็ก ๆ เหล่านี้  โดยเด็กมีจำนวนประมาณ 300 คน เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ (เฉลี่ยค่าใช้จ่าย เด็ก 1 คนเป็นเงิน 2,550 บาท)

เกณฑ์การรับศีลศักดิ์สิทธิ์ในการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน
1. ผ่านการอบรมครบ 3 สัปดาห์
2. เด็กที่รับศีลศักดิ์สิทธิ์ได้ คือ
ศีลล้างบาป ต้องผ่านการรับรองจากพระสงฆ์เจ้าวัดและผู้ปกครอง
ศีลมหาสนิท อายุ 8 ปีขึ้นไป
ศีลกำลัง อายุ 11 ปีขึ้นไป
รื้อฟื้นคำสอนคริสตชน (ศีลมหาสนิทอย่างสง่า) 13 ปีขึ้นไป
3. ความประพฤติเรียบร้อย มีความศรัทธา สวดภาวนาได้
4. ได้รับอนุญาตจากคุณพ่อเจ้าวัด และผู้ปกครอง
5. มีความตั้งใจเรียนและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม ต่าง ๆ ในค่าย

การรับศีลศักดิ์สิทธิ์ของเด็ก
การพิจารณาตามเกณฑ์เป็นส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความเหมาะสมของเด็ก รวมถึงความคิดเห็นของคุณพ่อเจ้าวัดและผู้ปกครองด้วย หากท่านผู้ปกครองต้องการสอบถามรายละเอียด หรือแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับการรับศีลของเด็กให้แจ้งกับ
1. ผู้อำนวยการและจิตตาธิการค่าย
(คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร)

2. รองผู้อำนวยการค่าย
(ครูราตรี ช้อยเครือ)

หมายเหตุ..
- กำหนดรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี
- สำหรับเด็กที่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ ทางค่ายคำสอนฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางคุณพ่อเจ้าอาวาสหรือโทรศัพท์ไปแจ้งให้กับผู้ปกครองทราบโดยตรง ในช่วงประมาณปลายสัปดาห์ที่สอง และสำหรับเด็กที่มาเรียนเพื่อปรารถนาจะรับศีลล้างบาปและศีลกำลัง ขอให้ผู้ปกครองช่วยติดต่อเตรียมพ่อแม่ทูนหัวไว้ด้วย
- หากไม่จำเป็นขอความร่วมมือจากผู้ปกครองไม่มาเยี่ยมเด็กระหว่างการอบรม หรือไม่บ่อยจนเกินความเหมาะสม เพราะจะทำให้เด็กรู้สึกอยากกลับบ้านได้
- เด็ก ๆ ที่มาเรียนคำสอนอาจไม่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์เสมอไป ซึ่งต้องดูจากผลการเรียนคำสอน ความประพฤติรวมทั้งดูว่ามีผู้ปกครองที่จะดูแลให้เขาปฏิบัติศาสนกิจอย่างต่อเนื่องหลังจากจบค่ายคำสอนไปแล้วหรือไม่  แต่อย่างไร เด็ก ๆ ที่มาร่วมค่ายคำสอนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนชีวิตในการเติบโตเป็นคริสตชนที่ดีต่อไปอย่างแน่นอน

 

 

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008573996
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1360
1985
14289
37440
71856
8573996
Your IP: 34.200.236.68
2020-09-19 09:03

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725