“ครูคาทอลิก ภาพสะท้อนของพระเจ้าผู้เมตตากรุณา”

posted by: กฤติยา อุตสาหะ
ฮิต: 1459

“ครูคาทอลิก ภาพสะท้อนของพระเจ้าผู้เมตตากรุณา”
อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรีประจำปีการศึกษา 2559/2016

“ครูคาทอลิก ภาพสะท้อนของพระเจ้าผู้เมตตากรุณา”
       วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ศูนย์คริสตสาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรีจัดอบรมครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2559/2016 หัวข้อ “ครูคาทอลิก ภาพสะท้อนของพระเจ้าผู้เมตตากรุณา” (Catholic Teachers: The Mirror of Merciful God) ณ หอประชุม โรงเรียนนารีวิทยา โดยบาทหลวง โดยคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร มีคุณครูเข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน

       เริ่มต้นการอบรมด้วยวจนพิธีกรรมเปิดโดยคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพชร คุณพ่อได้เชิญคุณครูภาวนาและรำพึงบทภาวนาพระวรสารของนักบุญลูกา “จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณา” และได้ให้ข้อคิดสั้น ๆ และเชิญชวนให้คุณครูตอบรับพระวาจาของพระเจ้าด้วยการสวดภาวนา “บทภาวนาครู” พร้อมกัน

        หลังจากนั้นเป็นการช่วงแรก คุณพ่อได้ให้ความรู้เกี่ยวกับปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ความหมายของคำความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์เป็นของพระเจ้า พระเจ้าประทับอยู่ที่ใด ที่นั่นก็ศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น ปีศักดิ์สิทธิ์ก็คือ ปีที่กำหนดขึ้น เพื่อให้เราตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า คุณพ่อได้ให้ความรู้เรื่องปีศักดิ์สิทธิ์ในพระคัมภีร์ และให้แนวคิดว่า ปีศักดิ์สิทธิ์เป็นโอกาสที่พระเป็นเจ้าประทานแก่คริสตชนให้กลับใจ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนใหม่ เพื่อรับพระพร เป็นพยานชีวิตถึงความรักของพระเจ้า ให้มนุษย์ทั้งหลาย และสรุปการอบรมช่วงแรกด้วยสมณโองการปีศักดิ์สิทธิ์ แห่งเมตตาธรรมและความหมายของโลโก้ “ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม”

         ในช่วงที่สอง คุณพ่อได้ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตคริสตชน การตัดสินผู้อื่น ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาเน้นย้ำการตัดสินผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเมตตา คุณพ่อได้อธิบายว่าเราไม่สามารถรู้จักคนอื่นได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเราตัดสินผู้อื่นจากสิ่งที่ได้ยินมา บางครั้งก็ตัดสินผู้อื่นจากการคิด(มโน)และในทางลบด้วย การตัดสินกันอย่างไม่ยุติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่กระทำได้ง่ายเช่น การใช้เทคโนโลยี ไลน์ เฟสบุ๊ค เมื่อเรากดlikeหรือโพสต์ กดแชร์ข้อความต่างๆ เรารู้ข้อมูลนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ เมื่อเราทำเช่นนั้นเรากำลังสร้างความอยุติธรรมในสังคมอย่างง่ายดาย หรือ การพาลูกไปวัดยากกว่ากาให้ลูกดูทีวีอยู่ที่บ้านแต่นั่นใช่ความยุติธรรมที่ลูกของเราควรจะได้รับไหม เราต้องคิดพิจารณาให้ถูกต้อง เป็นความอยุติธรรมในแบบที่เราอยากให้ลูกเราหรือไม่ ด้วยเหตุนี้พระศาสนจักรจึงต้องประกาศปีศักดิ์แห่งเมตตาธรรมเพื่อเรา

         คุณพ่อสรุปการอบรมด้วย พระเจ้าทรงเมตตาต่อเราและโอกาสพระพระเจ้าให้เรา จากเหตุการณ์ในพระวรสารเรื่องหญิงคนบาป ยอห์น 8:7-11 พระเยซูเจ้าทรงตัดสิน แต่เหนือกว่านั้นว่าทรงประทาน

        พระเมตตา ดังนั้นเวลาที่เราตัดสินกัน บางครั้งแค่เพียงคำผิดเพียงครั้งเดียว สิ่งนี้เป็นการกระทำที่ผิดความยุติธรรม สิ่งนี้บอกเราว่า ความยุติธรรมและความเมตตาไม่ได้ขัดแย้งกัน และพระองค์ทรงให้โอกาส ซึ่งสิ่งนั้นก็คือ พระคุณการุณย์ ดังนั้นปีศักดิ์สิทธิ์จะมีความหมายจริง ๆ ก็ด้วยการดำเนินชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้น ไม่ใช่การเฉลิมฉลองภายนอกหรือทางวัตถุ แต่เป็นการฉลองจากภายในจริงๆ โดยเริ่มต้น ที่การกลับใจ ตามจิตตารมย์ของปีศักดิ์สิทธิ์ก็คือ การชดเชยใช้โทษบาปของตน และการดำเนินชีวิตอย่างยุติธรรม เปี่ยมด้วยความรักและสันติสุข ด้วยความยำเกรงพระเจ้าจริงๆ เราเป็นครูคาทอลิก เราต้องกล้าให้อภัยแก่ผู้ที่กระทำผิดต่อเรา เวลาเพื่อนครู เด็ก ๆ ของเราทำผิดเราต้องกล้าให้อภัย ในปีนี้สิ่งที่เราต้องทำคือกิจเมตตาฝ่ายจิต เราเคยภาวนาให้ลูกศิษย์ของเราไหม กิจเมตตาฝ่ายกาย เป็นกิจการง่าย ๆ เช่น บรรเทาทุกข์ผู้อื่น เยี่ยมเยียนการทำกิจเมตตาฝ่ายกายและฝ่ายจิตเป็นเครื่องหมายของการเป็นคริสตชน

         สุดท้ายคุณพ่อสรุปด้วย คลิปโฆษณาที่แสดงออกถึงการทำกิจเมตตา ซึ่งมีบทสอนว่า ชีวิตเราต้องการความเมตตา เราต้องเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราให้เป็นคนใจดี คิดดี ทำดีต่อผู้อื่น ลดความอคติ และออกจากตัวเอง และคิดถึงคนอื่นมากขึ้น เหมือนพระเยซูเจ้าที่ลดตนเองลงมาบังเกิดและช่วยเหลือเรา ทรงรักเราทั้ง ๆ ที่เราเป็นคนบาป เมื่อเราสัมผัสพระเมตตาของพระเจ้าในชีวิตของเรา เพื่อเราจะได้เมตตา ใจดี กับเพื่อนพี่น้องได้ง่ายขึ้น ขอให้ความรักของพระเจ้าช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงตนเอง มีความรัก ความอดทน มีความยุติธรรมต่อคนอื่นมากขึ้น แล้วเราจะเป็นภาพสะท้อนของพระจ้าผู้ทรงกรุณา และเราจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้น

       ท้ายที่สุด คุณพ่อปราโมทย์ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนนารีวิทยา ซึ่งอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ ขอบคุณคุณครู และนำภาวนาปิดการอบรม

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008575780
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
272
2872
272
39224
71856
8575780
Your IP: 3.226.241.176
2020-09-20 05:12

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725