ไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 14 หัวข้อ “กิจการอัครสาวก”

พิมพ์
posted by: กฤติยา อุตสาหะ
ฮิต: 2243

ไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 14 หัวข้อ “กิจการอัครสาวก”
ไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 14
หัวข้อ “กิจการอัครสาวก”

             พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 14” ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559/2016 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

             ในวันนี้ได้จัดให้มีการแข่งขัน 5 ประเภทด้วยกัน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอาชีวศึกษา
ผลการแข่งขัน

ประเภทที่ 1 ระดับอนุบาล : การแข่งขันบอกเล่าเรื่องราว
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
โรงเรียน ดำเนินวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โรงเรียน วีรศิลป์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โรงเรียน นารีวิทยา

ประเภทที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1-ป.3 : “การแข่งขันเล่าเรื่องประกอบการแสดงหุ่นจากเรื่องราวในพระคัมภีร์ (Freeze Action)”
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
โรงเรียน วีรศิลป์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
โรงเรียน เซนต์โยเซฟเพชรบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่
โรงเรียน ธีรศาสตร์

 

ประเภทที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6 : “การแข่งขันตอบคำถาม แฟนพันธุ์แท้ภาพกิจการอัครสาวก”
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
โรงเรียน ดำเนินวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
โรงเรียน อุดมวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่
โรงเรียน วีรศิลป์

 

ประเภทที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 : “การแข่งขันตอบคำถาม กิจการอัครสาวกปาร์ตี้”
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
โรงเรียน นารีวุฒิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
โรงเรียน ดรุณาราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่
โรงเรียน สารสิทธิ์พิทยาลัย

 

ประเภทที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ม.4-ม.6 : “การแข่งขันกิจการอัครสาวกไดโอรามา (สร้างโมเดล)”
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน ดรุณาราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โรงเรียน นารีวิทยา

 

                  งาน “ไบเบิ้ลคอนเทสต์” จัดขึ้นครั้งแรกในปีคริสตศักราช 2001 และได้ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันเป็น ครั้งที่ 14 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนที่น่ารักจากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังฆมณฑล โดยในปีนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 13 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมงาน รวมผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 202 คน

 

              ในปีนี้กำหนดหัวข้อศึกษาเรื่อง “กิจการอัครสาวก” โดยศูนย์คริสตศาสนธรรม ได้เข้าไปดำเนินการทดสอบความรู้ กับนักเรียนคาทอลิกและนักเรียนต่างความเชื่อที่สนใจ ตามโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 21 โรงเรียนในสังฆมณฑล

2016_13feb001.JPG 2016_13feb002.JPG 2016_13feb003.JPG

2016_13feb004.JPG 2016_13feb005.JPG 2016_13feb006.JPG

2016_13feb007.JPG 2016_13feb008.JPG 2016_13feb009.JPG

2016_13feb010.JPG 2016_13feb011.JPG 2016_13feb012.JPG

2016_13feb013.JPG 2016_13feb014.JPG 2016_13feb015.JPG

2016_13feb016.JPG 2016_13feb017.JPG 2016_13feb018.JPG

2016_13feb019.JPG 2016_13feb020.JPG 2016_13feb021.JPG

2016_13feb022.JPG 2016_13feb023.JPG 2016_13feb024.JPG

2016_13feb025.JPG 2016_13feb026.JPG 2016_13feb027.JPG

2016_13feb028.JPG 2016_13feb029.JPG 2016_13feb030.JPG

2016_13feb031.JPG 2016_13feb032.JPG 2016_13feb033.JPG

2016_13feb034.JPG 2016_13feb035.JPG 2016_13feb036.JPG

2016_13feb037.JPG 2016_13feb038.JPG 2016_13feb039.JPG

2016_13feb040.JPG 2016_13feb041.JPG 2016_13feb042.JPG

2016_13feb043.JPG 2016_13feb044.JPG 2016_13feb045.JPG

2016_13feb046.JPG 2016_13feb047.JPG 2016_13feb048.JPG

2016_13feb049.JPG 2016_13feb050.JPG 2016_13feb051.JPG

2016_13feb052.JPG 2016_13feb053.JPG 2016_13feb054.JPG

2016_13feb055.JPG 2016_13feb056.JPG 2016_13feb057.JPG

2016_13feb058.JPG 2016_13feb059.JPG 2016_13feb060.JPG

2016_13feb061.JPG 2016_13feb062.JPG 2016_13feb063.JPG

2016_13feb064.JPG 2016_13feb065.JPG 2016_13feb066.JPG

2016_13feb067.JPG 2016_13feb068.JPG 2016_13feb069.JPG

2016_13feb070.JPG 2016_13feb071.JPG 2016_13feb072.JPG

2016_13feb073.JPG 2016_13feb074.JPG 2016_13feb075.JPG

2016_13feb076.JPG 2016_13feb077.JPG 2016_13feb078.JPG

2016_13feb079.JPG 2016_13feb080.JPG 2016_13feb081.JPG

2016_13feb082.JPG 2016_13feb083.JPG 2016_13feb084.JPG

2016_13feb085.JPG 2016_13feb086.JPG 2016_13feb087.JPG

2016_13feb088.JPG 2016_13feb089.JPG 2016_13feb090.JPG

2016_13feb091.JPG 2016_13feb092.JPG 2016_13feb093.JPG

2016_13feb094.JPG 2016_13feb095.JPG 2016_13feb096.JPG

2016_13feb097.JPG 2016_13feb098.JPG 2016_13feb099.JPG

2016_13feb100.JPG 2016_13feb101.JPG 2016_13feb102.JPG

2016_13feb103.JPG 2016_13feb104.JPG 2016_13feb105.JPG

2016_13feb106.JPG 2016_13feb107.JPG 2016_13feb108.JPG

2016_13feb109.JPG 2016_13feb110.JPG 2016_13feb111.JPG

2016_13feb112.JPG 2016_13feb113.JPG 2016_13feb114.JPG

2016_13feb115.JPG 2016_13feb116.JPG 2016_13feb117.JPG

2016_13feb118.JPG 2016_13feb119.JPG 2016_13feb120.JPG

2016_13feb121.JPG 2016_13feb122.JPG 2016_13feb123.JPG

2016_13feb124.JPG 2016_13feb125.JPG 2016_13feb126.JPG

2016_13feb127.JPG 2016_13feb128.JPG 2016_13feb129.JPG

2016_13feb130.JPG 2016_13feb131.JPG 2016_13feb132.JPG

2016_13feb133.JPG 2016_13feb134.JPG 2016_13feb135.JPG

2016_13feb136.JPG 2016_13feb137.JPG 2016_13feb138.JPG

2016_13feb139.JPG 2016_13feb140.JPG 2016_13feb141.JPG

2016_13feb142.JPG 2016_13feb143.JPG 2016_13feb144.JPG

2016_13feb145.JPG 2016_13feb146.JPG 2016_13feb147.JPG

2016_13feb148.JPG 2016_13feb149.JPG 2016_13feb150.JPG

2016_13feb151.JPG 2016_13feb152.JPG 2016_13feb153.JPG

2016_13feb154.JPG 2016_13feb155.JPG 2016_13feb156.JPG

2016_13feb157.JPG 2016_13feb158.JPG 2016_13feb159.JPG

2016_13feb160.JPG 2016_13feb161.JPG 2016_13feb162.JPG

2016_13feb163.JPG 2016_13feb164.JPG 2016_13feb165.JPG

2016_13feb166.JPG 2016_13feb167.JPG 2016_13feb168.JPG

2016_13feb169.JPG 2016_13feb170.JPG 2016_13feb171.JPG

2016_13feb172.JPG 2016_13feb173.JPG 2016_13feb174.JPG

2016_13feb175.JPG 2016_13feb176.JPG 2016_13feb177.JPG

2016_13feb178.JPG 2016_13feb179.JPG 2016_13feb180.JPG