ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 

ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี 2016
ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี ปี 2016/2559

1.  จุดประสงค์
1.1  เพื่อให้การอบรมด้านคริสตศาสนา แก่เด็กคาทอลิกที่อยู่ห่างไกลวัด
1.2  เพื่อเด็กคาทอลิกที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนคาทอลิกซึ่งไม่มีโอกาสเรียนคำสอนระหว่างปี
1.3  เพื่อเตรียมจิตใจเด็กคาทอลิกในการรับศีลศักดิ์สิทธิ์
1.4  เพื่อเปิดโอกาสเด็กที่สนใจเรียนรู้คำสอนคริสตศาสนาทั้งเด็กคาทอลิกและเด็กต่างศาสนา
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าค่ายฯ ::: โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์


ภาพบรรยากาศภายในค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ปี 2007

 

 

2.  สถานที่พักอบรม  
     บ้านเณรเล็กราชบุรี

3.  ระยะเวลา 
    เริ่มตั้งแต่วันเสารที่  2 เมษายน ถึงวันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2559  รวมเวลา 3 สัปดาห์     
    (เปิดรับเด็กเข้าที่อบรมเวลา 10.00 น. ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 )

4. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 
1.  อายุตั้งแต่ 8 - 15 ปี(ยกเว้นกรณีอายุเกินกว่านี้แต่ยังมิได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์)
2.  ยังไม่ได้รับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิทครั้งแรกหรือศีลกำลัง
3.  รับศีลศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่มีความประสงค์จะรับการอบรมเพิ่มเติม

5. เอกสาร  และสิ่งของที่ต้องนำติดตัวไปด้วย
 1. ใบรับรองศีลล้างบาป
 2. เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็น  สำหรับเวลา   3  สัปดาห์   (เตรียมชุดนักเรียน 1 ชุด , ผ้าถุง , ผ้าขาวม้า , ผ้าขนหนู  , ถุงเท้า , รองเท้านักเรียน , กางเกงขายาวสำหรับเข้ามิสซาทุกวัน ,ยาประจำตัว)
 3.  เงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวตามสมควร  (ฝากไว้กับครู)
 4. ห้ามนำของมีค่าติดตัวไป ( โทรศัพท์มือถือ  เครื่องเล่นเกม เครื่องฟังเพลง  เครื่องประดับมีค่า ฯลฯ)

 6.  การรับสมัคร
กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องเรียบร้อยและ ต้องได้รับการรับรองจาก พระสงฆ์เจ้าวัดและส่งรายชื่อ ผู้เข้ารับการอบรมกลับมายังศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี ภายในวันที่  25  มีนาคม  2559

 7.  ค่าใช้จ่ายในการอบรม
  ทางศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี    ได้รับเงินช่วยเหลือจากสังฆมณฑล   แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายในค่ายแต่ละปีมีจำนวนสูงมาก    จึงใคร่ขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อเจ้าวัด  อธิการ ผู้จัดการโรงเรียน    ช่วยบอกบุญไปยังสัตบุรุษ  และผู้ปกครอง   บริจาคเงินเพื่อช่วยในการอบรมเด็ก ประมาณ 300 คน   เป็นเวลา 3 สัปดาห์
  (เฉลี่ยค่าใช้จ่าย เด็ก 1 คนเป็นเงิน 2,550 บาท)

เกณฑ์การรับศีลศักดิ์สิทธิ์ในการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน
  
1.  ผ่านการอบรมครบ 3 สัปดาห์
2.  เด็กที่รับศีลศักดิ์สิทธิ์ได้  คือ
ศีลล้างบาป    ต้องผ่านการรับรองจากพระสงฆ์เจ้าวัดและผู้ปกครอง
ศีลมหาสนิท   อายุ     8  ปีขึ้นไป
ศีลกำลัง      อายุ    11  ปีขึ้นไป
รื้อฟื้นคำสอนคริสตชน (ศีลมหาสนิทอย่างสง่า)  13  ปีขึ้นไป
3.  ความประพฤติเรียบร้อย มีความศรัทธา สวดภาวนาได้
4.  ได้รับอนุญาตจากคุณพ่อเจ้าวัด และผู้ปกครอง 
5.  มีความตั้งใจเรียนและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม ต่าง ๆ ในค่าย

การรับศีลศักดิ์สิทธิ์ของเด็ก  
           การพิจารณาตามเกณฑ์เป็นส่วนหนึ่ง   ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความเหมาะสมของเด็ก  รวมถึงความคิดเห็นของคุณพ่อเจ้าวัดและผู้ปกครองด้วย  หากท่านผู้ปกครองต้องการสอบถามรายละเอียด หรือแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับการรับศีลของเด็กให้แจ้งกับ
   1.  ผู้อำนวยการและจิตตาธิการค่าย
       คุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชร
   2.  รองผู้อำนวยการค่าย
       ครูราตรี  ช้อยเครือ

หมายเหตุ.. 
1. กำหนดรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 เวลา 09.30  น.
2. สำหรับเด็กที่ได้รับศีลล้างบาป  และ  ศีลกำลังขอให้ผู้ปกครองเตรียมพ่อแม่ทูนหัวด้วย
3. จะแจ้งให้ท่านทราบว่าบุตรหลานของท่านได้รับศีลหรือไม่ โดยผ่านทางคุณพ่อเจ้าวัด
4. เด็กที่มาเรียนคำสอน อาจไม่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ตามที่ท่านได้ตั้งใจไว้ ทั้งนี้ต้องดูผลการเรียน   ความประพฤติ   และความพร้อมของบุตรหลานของท่านด้วยขอท่านผู้ปกครอง รอรับผลผ่านทางคุณพ่อเจ้าวัด
5. หากไม่จำเป็นขอความกรุณาจากท่านผู้ปกครอง  อย่ามาเยี่ยมบุตรหลานของท่านในระหว่างการอบรม เพราะจะทำให้บุตรหลานเปลี่ยนใจ   ขอตามท่านกลับบ้าน
6. หากเด็กมีประวัติการแพ้ยา  หรือมีโรคประจำตัวกรุณา   แจ้งฝ่ายทะเบียนทราบในวันมาสมัครเรียนคำสอนด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม...
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2021 บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าประวัติและบทบาทของนักบุญโยเซฟจากพระวรสาร และภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามแบบอย่างชีวิตของท่าน
บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมกราคม 2021 บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเหตุผลที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ”ได้และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบ

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 174 (ก.พ- มี.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png0.png5.png8.png7.png3.png5.png
วันนี้149
เมื่อวานนี้4592
สัปดาห์นี้149
เดือนนี้43796
ทั้หมด58735

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

2
Online

วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564 00:41