อบรมครูคำสอน "กิจการอัครสาวก...กิจการของเรา"

พิมพ์
posted by: Administrator
ฮิต: 2410

อบรมครูคำสอน "กิจการอัครสาวก...กิจการของเรา"
อบรมครูคำสอน "กิจการอัครสาวก...กิจการของเรา"

เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2015 ศูนย์คริสตสาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรีจัดการอบรมครูคำสอนประจำปีการศึกษา 2558/2015 หัวข้อ "กิจการอัครสาวก กิจการของเรา" ณ โรงแรมเวสเทิร์น แกรนด์ จ.ราชบุรี โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ เป็นวิทยากร  มีคุณครูเข้ารับการอบรมจำนวน 72 คน


เริ่มวันแรกด้วยวจนพิธีกรรมเปิดการอบรมโดยคุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชร หัวหน้าศูนย์คริสตสาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มเป็น 9 กลุ่ม โดยมีชื่อกลุ่มเป็นผลของพระจิต 9 ประการ

คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ ได้นำเสนอภาพรวมของหนังสือกิจการอัครสาวก และเน้นสาระสำคัญที่จะสามารถนำไปใช้สอนบรรดาเด็ก ๆ ซึ่งจะใช้หนังสือกิจการอัครสาวกเป็นหัวข้อในการเรียนเรียนคำสอนปีการศึกษานี้

บรรยากาศเป็นไปอย่าสนุกสนาน คุณครูได้มีประสบการณ์จากการทำกิจกรรม  ศิลปะ การสร้างสื่อต่าง ๆ เพื่อจะได้นำไปถ่ายทอดให้กับเด็ก ๆ ทำให้การสอนคำสอนมีความสนุกสนานและได้เรียนรู้จากกิจกรรมเช่นเดียวกัน

ก่อนปิดการอบรม พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  ได้มาพบปะกับบรรดาครูคำสอน ได้มอบข้อคิดและแนวทางการทำทำงาน และให้กำลังใจกับบรรดาครูคำสอนให้ทำงานอย่างเต็มความสามารถถึงแม้จะมีอุปสรรคต่าง ๆ ขอให้เชื่อมั่นว่า "พระเจ้ารักเรา และเลือกเราให้มาทำหน้าที่นี้"

2015_3-4jul001.JPG 2015_3-4jul002.JPG 2015_3-4jul003.JPG

2015_3-4jul004.JPG 2015_3-4jul005.JPG 2015_3-4jul006.JPG

2015_3-4jul007.JPG 2015_3-4jul008.JPG 2015_3-4jul009.JPG

2015_3-4jul010.JPG 2015_3-4jul011.JPG 2015_3-4jul012.JPG

2015_3-4jul013.JPG 2015_3-4jul014.JPG 2015_3-4jul015.JPG

2015_3-4jul016.JPG 2015_3-4jul017.JPG 2015_3-4jul018.JPG

2015_3-4jul019.JPG 2015_3-4jul020.JPG 2015_3-4jul021.JPG

2015_3-4jul022.JPG 2015_3-4jul023.JPG 2015_3-4jul024.JPG

2015_3-4jul025.JPG 2015_3-4jul026.JPG 2015_3-4jul027.JPG

2015_3-4jul028.JPG 2015_3-4jul029.JPG 2015_3-4jul030.JPG

2015_3-4jul031.JPG 2015_3-4jul032.JPG 2015_3-4jul033.JPG

2015_3-4jul034.JPG 2015_3-4jul035.JPG 2015_3-4jul036.JPG

2015_3-4jul037.JPG 2015_3-4jul038.JPG 2015_3-4jul039.JPG

2015_3-4jul040.JPG 2015_3-4jul041.JPG 2015_3-4jul042.JPG

2015_3-4jul043.JPG 2015_3-4jul044.JPG 2015_3-4jul045.JPG

2015_3-4jul046.JPG 2015_3-4jul047.JPG 2015_3-4jul048.JPG

2015_3-4jul049.JPG 2015_3-4jul050.JPG 2015_3-4jul051.JPG

2015_3-4jul052.JPG 2015_3-4jul053.JPG 2015_3-4jul054.JPG

2015_3-4jul055.JPG 2015_3-4jul056.JPG 2015_3-4jul057.JPG

2015_3-4jul058.JPG 2015_3-4jul059.JPG 2015_3-4jul060.JPG

2015_3-4jul061.JPG 2015_3-4jul062.JPG 2015_3-4jul063.JPG

2015_3-4jul064.JPG 2015_3-4jul065.JPG 2015_3-4jul066.JPG

2015_3-4jul067.JPG 2015_3-4jul068.JPG 2015_3-4jul069.JPG

2015_3-4jul070.JPG 2015_3-4jul071.JPG 2015_3-4jul072.JPG

2015_3-4jul073.JPG 2015_3-4jul074.JPG 2015_3-4jul075.JPG

2015_3-4jul076.JPG 2015_3-4jul077.JPG 2015_3-4jul078.JPG

2015_3-4jul079.JPG 2015_3-4jul080.JPG 2015_3-4jul081.JPG

2015_3-4jul082.JPG 2015_3-4jul083.JPG 2015_3-4jul084.JPG

2015_3-4jul085.JPG 2015_3-4jul086.JPG 2015_3-4jul087.JPG

2015_3-4jul088.JPG 2015_3-4jul089.JPG 2015_3-4jul090.JPG

2015_3-4jul091.JPG 2015_3-4jul092.JPG 2015_3-4jul093.JPG

2015_3-4jul094.JPG 2015_3-4jul095.JPG 2015_3-4jul096.JPG

2015_3-4jul097.JPG 2015_3-4jul098.JPG 2015_3-4jul099.JPG

2015_3-4jul100.JPG 2015_3-4jul101.JPG 2015_3-4jul102.JPG

2015_3-4jul103.JPG 2015_3-4jul104.JPG 2015_3-4jul105.JPG

2015_3-4jul106.JPG 2015_3-4jul107.JPG 2015_3-4jul108.JPG

2015_3-4jul109.JPG 2015_3-4jul110.JPG 2015_3-4jul111.JPG

2015_3-4jul112.JPG 2015_3-4jul113.JPG 2015_3-4jul114.JPG

2015_3-4jul115.JPG 2015_3-4jul116.JPG 2015_3-4jul117.JPG

2015_3-4jul118.JPG 2015_3-4jul119.JPG 2015_3-4jul120.JPG

2015_3-4jul121.JPG 2015_3-4jul122.JPG 2015_3-4jul123.JPG

2015_3-4jul124.JPG 2015_3-4jul125.JPG 2015_3-4jul126.JPG

2015_3-4jul127.JPG 2015_3-4jul128.JPG 2015_3-4jul129.JPG

2015_3-4jul130.JPG 2015_3-4jul131.JPG 2015_3-4jul132.JPG

2015_3-4jul133.JPG 2015_3-4jul134.JPG 2015_3-4jul135.JPG

2015_3-4jul136.JPG 2015_3-4jul137.JPG 2015_3-4jul138.JPG

2015_3-4jul139.JPG 2015_3-4jul140.JPG 2015_3-4jul141.JPG

2015_3-4jul142.JPG 2015_3-4jul143.JPG 2015_3-4jul144.JPG

2015_3-4jul145.JPG 2015_3-4jul146.JPG 2015_3-4jul147.JPG

2015_3-4jul148.JPG 2015_3-4jul149.JPG 2015_3-4jul150.JPG

2015_3-4jul151.JPG 2015_3-4jul152.JPG 2015_3-4jul153.JPG

2015_3-4jul154.JPG 2015_3-4jul155.JPG 2015_3-4jul156.JPG

2015_3-4jul157.JPG 2015_3-4jul158.JPG 2015_3-4jul159.JPG

2015_3-4jul160.JPG 2015_3-4jul161.JPG 2015_3-4jul162.JPG

2015_3-4jul163.JPG 2015_3-4jul164.JPG 2015_3-4jul165.JPG

2015_3-4jul166.JPG 2015_3-4jul167.JPG 2015_3-4jul168.JPG

2015_3-4jul169.JPG 2015_3-4jul170.JPG 2015_3-4jul171.JPG

2015_3-4jul172.JPG 2015_3-4jul173.JPG 2015_3-4jul174.JPG

2015_3-4jul175.JPG 2015_3-4jul176.JPG 2015_3-4jul177.JPG

2015_3-4jul178.JPG 2015_3-4jul179.JPG 2015_3-4jul180.JPG

2015_3-4jul181.JPG 2015_3-4jul182.JPG 2015_3-4jul183.JPG

2015_3-4jul184.JPG 2015_3-4jul185.JPG 2015_3-4jul186.JPG

2015_3-4jul187.JPG 2015_3-4jul188.JPG 2015_3-4jul189.JPG

2015_3-4jul190.JPG 2015_3-4jul191.JPG 2015_3-4jul192.JPG

2015_3-4jul193.JPG 2015_3-4jul194.JPG 2015_3-4jul195.JPG

2015_3-4jul196.JPG 2015_3-4jul197.JPG 2015_3-4jul198.JPG

2015_3-4jul199.JPG 2015_3-4jul200.JPG 2015_3-4jul201.JPG

2015_3-4jul202.JPG 2015_3-4jul203.JPG