ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ชั้น ม.3

พิมพ์
ฮิต: 2026

ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ชั้น ม.3
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ชั้น ม.3   

           เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2013 ศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี จัดการฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.3 ในสังฆมณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนนารีวิทยา จ.ราชบุรี  ในหัวข้อ " วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจชีวิต กับวิกฤตแห่งความเชื่อ " มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 55 คน  มีคุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชรและคุณพ่อเกรียงศักดิ์  ประสูตรแสงจันทร์  เป็นวิทยากร

        วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นโอกาสให้นักเรียนคาทอลิกชั้น ม.3 ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนคาทอลิกในสังฆมณฑลราชบุรี ได้พบปะ สร้างความสัมพันธ์อันดีในฐานะที่มีความเชื่อเดียวกัน และมีโอกาสในไตร่ตรองชีวิตความเชื่อของคาทอลิก  เพื่อการก้าวเข้าสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ในอนาคตจะได้มีความเชื่อที่เติบโตและเข้มแข็งขึ้นไปพร้อม ๆ กัน  โดยเนื้อหาสาระสำคัญให้เด็ก ๆ ได้ไตร่ตรองใน 3 ประเด็นคือ  วัยรุ่นกับครอบครัว  วัยรุ่นกับสังคม และวัยรุ่นกับศาสนา

         กิจกรรมเริ่มด้วยการทำความรู้จักเพื่อน ๆ ด้วยการแนะนำตัวแต่ละคนพร้อมบอกว่า "ชอบนั่งตรงไหนเวลาไปวัด"   จากนั้นเป็นการล่าลายเซนต์เพื่อน ๆ คาทอลิก  20  คุณสมบัติ  เช่น  มีศาสนนามนักบุญเทเรซา   ล้างบาปตั้งแต่เด็ก  บ้านอยู่ใกล้วัด   สวดภาวนาก่ิอนนอน... ฯลฯ

         เข้าสู่เนื้อหาช่วงที่ 1  คุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชร  ได้ตั้งคำถาม  และแบ่งกลุ่มเด็ก ๆ เพื่อช่วยกันแสดงความคิดเห็นจากคำถาม 1.  วัยรุ่นคือใคร   2.วัยรุ่นต้องการอะไร  3.มีอะไรเป็นของเราบ้าง  4.พ่อ-แม่ให้อะไรเราบ้าง  5.เราจะให้อะไรพ่อแม่บ้าง

         ในช่วงช่วงที่ 2 คุณพ่อเกรียงศักดิ์  ประสูตรแสงจันทร์  ได้นำเสนอคลิปวิดีโอ แม่หมี - ลูกหมี และสิงโต  และแบ่งกลุ่มให้ไตร่ตรองข้อคิดและนำเสนอ

    บรรดาเด็ก ๆ ได้มีโอกาสไตร่ตรองถึงการดำเนินชีวิตจากกิจกรรมต่าง ๆ มีเวลาได้หยุดคิดถึงและมองตนเอง สังคม  ครอบครัว  และความเชื่อที่ได้รับมาและจะเป็นประโยชน์ในการเจริญเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของสังคม  อนาคตของพระศาสนจักรต่อไป

2013_17aug01.JPG 2013_17aug02.JPG 2013_17aug03.JPG

2013_17aug04.JPG 2013_17aug05.JPG 2013_17aug06.JPG

2013_17aug07.JPG 2013_17aug08.JPG 2013_17aug09.JPG

2013_17aug10.JPG 2013_17aug11.JPG 2013_17aug12.JPG

2013_17aug13.JPG 2013_17aug14.JPG 2013_17aug15.JPG

2013_17aug16.JPG 2013_17aug17.JPG 2013_17aug18.JPG

2013_17aug19.JPG 2013_17aug20.JPG 2013_17aug21.JPG

2013_17aug22.JPG 2013_17aug23.JPG 2013_17aug24.JPG

2013_17aug25.JPG 2013_17aug26.JPG 2013_17aug27.JPG

2013_17aug28.JPG 2013_17aug29.JPG 2013_17aug30.JPG

2013_17aug31.JPG 2013_17aug32.JPG 2013_17aug33.JPG

2013_17aug34.JPG 2013_17aug35.JPG 2013_17aug36.JPG

2013_17aug37.JPG 2013_17aug38.JPG 2013_17aug39.JPG

2013_17aug40.JPG 2013_17aug41.JPG 2013_17aug42.JPG

2013_17aug43.JPG 2013_17aug44.JPG 2013_17aug45.JPG

2013_17aug46.JPG 2013_17aug47.JPG 2013_17aug48.JPG

2013_17aug49.JPG 2013_17aug50.JPG 2013_17aug51.JPG

2013_17aug52.JPG 2013_17aug53.JPG 2013_17aug54.JPG

2013_17aug55.JPG 2013_17aug56.JPG 2013_17aug57.JPG

2013_17aug58.JPG 2013_17aug59.JPG 2013_17aug60.JPG

2013_17aug61.JPG 2013_17aug62.JPG 2013_17aug63.JPG

2013_17aug64.JPG 2013_17aug65.JPG 2013_17aug66.JPG

2013_17aug67.JPG 2013_17aug68.JPG 2013_17aug69.JPG

2013_17aug70.JPG 2013_17aug71.JPG 2013_17aug72.JPG

2013_17aug73.JPG 2013_17aug74.JPG 2013_17aug75.JPG

2013_17aug76.JPG 2013_17aug77.JPG 2013_17aug78.JPG

2013_17aug79.JPG 2013_17aug80.JPG 2013_17aug81.JPG

2013_17aug82.JPG