Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ชั้น ม.3
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ชั้น ม.3   

           เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2013 ศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี จัดการฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.3 ในสังฆมณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนนารีวิทยา จ.ราชบุรี  ในหัวข้อ " วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจชีวิต กับวิกฤตแห่งความเชื่อ " มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 55 คน  มีคุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชรและคุณพ่อเกรียงศักดิ์  ประสูตรแสงจันทร์  เป็นวิทยากร

        วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นโอกาสให้นักเรียนคาทอลิกชั้น ม.3 ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนคาทอลิกในสังฆมณฑลราชบุรี ได้พบปะ สร้างความสัมพันธ์อันดีในฐานะที่มีความเชื่อเดียวกัน และมีโอกาสในไตร่ตรองชีวิตความเชื่อของคาทอลิก  เพื่อการก้าวเข้าสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ในอนาคตจะได้มีความเชื่อที่เติบโตและเข้มแข็งขึ้นไปพร้อม ๆ กัน  โดยเนื้อหาสาระสำคัญให้เด็ก ๆ ได้ไตร่ตรองใน 3 ประเด็นคือ  วัยรุ่นกับครอบครัว  วัยรุ่นกับสังคม และวัยรุ่นกับศาสนา

         กิจกรรมเริ่มด้วยการทำความรู้จักเพื่อน ๆ ด้วยการแนะนำตัวแต่ละคนพร้อมบอกว่า "ชอบนั่งตรงไหนเวลาไปวัด"   จากนั้นเป็นการล่าลายเซนต์เพื่อน ๆ คาทอลิก  20  คุณสมบัติ  เช่น  มีศาสนนามนักบุญเทเรซา   ล้างบาปตั้งแต่เด็ก  บ้านอยู่ใกล้วัด   สวดภาวนาก่ิอนนอน... ฯลฯ

         เข้าสู่เนื้อหาช่วงที่ 1  คุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชร  ได้ตั้งคำถาม  และแบ่งกลุ่มเด็ก ๆ เพื่อช่วยกันแสดงความคิดเห็นจากคำถาม 1.  วัยรุ่นคือใคร   2.วัยรุ่นต้องการอะไร  3.มีอะไรเป็นของเราบ้าง  4.พ่อ-แม่ให้อะไรเราบ้าง  5.เราจะให้อะไรพ่อแม่บ้าง

         ในช่วงช่วงที่ 2 คุณพ่อเกรียงศักดิ์  ประสูตรแสงจันทร์  ได้นำเสนอคลิปวิดีโอ แม่หมี - ลูกหมี และสิงโต  และแบ่งกลุ่มให้ไตร่ตรองข้อคิดและนำเสนอ

    บรรดาเด็ก ๆ ได้มีโอกาสไตร่ตรองถึงการดำเนินชีวิตจากกิจกรรมต่าง ๆ มีเวลาได้หยุดคิดถึงและมองตนเอง สังคม  ครอบครัว  และความเชื่อที่ได้รับมาและจะเป็นประโยชน์ในการเจริญเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของสังคม  อนาคตของพระศาสนจักรต่อไป

2013_17aug01.JPG 2013_17aug02.JPG 2013_17aug03.JPG

2013_17aug04.JPG 2013_17aug05.JPG 2013_17aug06.JPG

2013_17aug07.JPG 2013_17aug08.JPG 2013_17aug09.JPG

2013_17aug10.JPG 2013_17aug11.JPG 2013_17aug12.JPG

2013_17aug13.JPG 2013_17aug14.JPG 2013_17aug15.JPG

2013_17aug16.JPG 2013_17aug17.JPG 2013_17aug18.JPG

2013_17aug19.JPG 2013_17aug20.JPG 2013_17aug21.JPG

2013_17aug22.JPG 2013_17aug23.JPG 2013_17aug24.JPG

2013_17aug25.JPG 2013_17aug26.JPG 2013_17aug27.JPG

2013_17aug28.JPG 2013_17aug29.JPG 2013_17aug30.JPG

2013_17aug31.JPG 2013_17aug32.JPG 2013_17aug33.JPG

2013_17aug34.JPG 2013_17aug35.JPG 2013_17aug36.JPG

2013_17aug37.JPG 2013_17aug38.JPG 2013_17aug39.JPG

2013_17aug40.JPG 2013_17aug41.JPG 2013_17aug42.JPG

2013_17aug43.JPG 2013_17aug44.JPG 2013_17aug45.JPG

2013_17aug46.JPG 2013_17aug47.JPG 2013_17aug48.JPG

2013_17aug49.JPG 2013_17aug50.JPG 2013_17aug51.JPG

2013_17aug52.JPG 2013_17aug53.JPG 2013_17aug54.JPG

2013_17aug55.JPG 2013_17aug56.JPG 2013_17aug57.JPG

2013_17aug58.JPG 2013_17aug59.JPG 2013_17aug60.JPG

2013_17aug61.JPG 2013_17aug62.JPG 2013_17aug63.JPG

2013_17aug64.JPG 2013_17aug65.JPG 2013_17aug66.JPG

2013_17aug67.JPG 2013_17aug68.JPG 2013_17aug69.JPG

2013_17aug70.JPG 2013_17aug71.JPG 2013_17aug72.JPG

2013_17aug73.JPG 2013_17aug74.JPG 2013_17aug75.JPG

2013_17aug76.JPG 2013_17aug77.JPG 2013_17aug78.JPG

2013_17aug79.JPG 2013_17aug80.JPG 2013_17aug81.JPG

2013_17aug82.JPG