Y.C.S. กับความเชื่อ

พิมพ์
ฮิต: 3694

2012 26 oct001"Y.C.S. กับ "ความเชื่อ"

         คณะกรรมการเยาวชนคาทอลิกในโรงเรียน ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดค่าย วาย.ซี.เอส สังฆมณฑลราชบุรี "วาย ซี เอส กับความเชื่อ" เมื่อวันที่ 26-28 ตุลาคม 2012 ณ บ้านสำนักงานกลางคณะผู้รับใช้ฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีทีมงานจากศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี เป็นวิทยากร  ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับปีแห่งความเชื่อ และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเชื่อให้เด็ก ๆ ด้วย

2012_26_oct02.JPG 2012_26_oct03.JPG 2012_26_oct04.JPG

2012_26_oct05.JPG 2012_26_oct06.JPG 2012_26_oct07.JPG

2012_26_oct08.JPG 2012_26_oct09.JPG 2012_26_oct10.JPG

2012_26_oct11.JPG 2012_26_oct12.JPG 2012_26_oct13.JPG

2012_26_oct14.JPG 2012_26_oct15.JPG 2012_26_oct16.JPG

2012_26_oct17.JPG 2012_26_oct18.JPG 2012_26_oct19.JPG

2012_26_oct20.JPG 2012_26_oct21.JPG 2012_26_oct22.JPG

2012_26_oct23.JPG 2012_26_oct24.JPG 2012_26_oct25.JPG

2012_26_oct26.JPG 2012_26_oct27.JPG 2012_26_oct28.JPG

2012_26_oct29.JPG 2012_26_oct30.JPG 2012_26_oct31.JPG

2012_26_oct32.JPG 2012_26_oct33.JPG 2012_26_oct34.JPG

2012_26_oct35.JPG 2012_26_oct36.JPG 2012_26_oct37.JPG

2012_26_oct38.JPG 2012_26_oct39.JPG 2012_26_oct40.JPG

2012_26_oct41.JPG