Logo งานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติครั้งที่ 4

พิมพ์
posted by: http://www.facebook.com/cmcatechesis
ฮิต: 2843

Logo งานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติครั้งที่ 4
Logo งานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติครั้งที่ 4
ณ บ้านเณรแสงธรรม
ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2012

ความหมาย
1.เรือแล่นบนเกลียวคลื่น
สัญลักษณ์ถึงพระศาสนจักร และครูคำสอน (เรือจ้าง)
ที่นำพาคริสตชนฝ่าเกลียวคลื่นกระแสของโลก มุ่งไปสู่พระคริสตเจ้า
2.กางเขน ...
สัญลักษณ์ถึงความรัก ความเชื่อและพระคริสต์เจ้า
3.ศีลมหาสนิท
ศูนย์กลางชีวิตคริสตชนและศูนย์กลางชีวิตความเชื่อของเรา
(IHS มาจากภาษาลาติน Iesus Hominum Salvator แปลว่า พระเยซู พระผู้ไถ่ของมนุษย์)