อบรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีอบรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
     ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี  จัดอบรมครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2555/2012 ในหัวข้อ "เมล็ดพันธ์แห่งความเชื่อในชีวิตประจำวัน" โดยมีคุณพ่อไพยง  มนิราช คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก และคุณพ่อไพศาล  ยอแซฟ เป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อเตรียมตัวสู่ปีแห่งความเชื่อ 2012-2013 ซึ่งแบ่งการจัดอบรมเป็น 2 รอบ  เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการอบรมคือ ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2012 และ วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2012  มีผู้เข้าอบรมจำนวน  186   คน

{gallery}photo/2012/2012_7-14jul{/gallery}