บทที่ 5 พระเยซูคริสตเจ้าปฏิสนธิด้วยเดชะพระจิตบังเกิดจากพระนางพรหมจารีมารีอา

หมวดหลัก: บทเรียน CCP
posted by: ศูนย์คำสอนราชบุรี
ฮิต: 10799

บทที่  5  พระเยซูคริสตเจ้าปฏิสนธิด้วยเดชะพระจิตบังเกิดจากพระนางพรหมจารีมารีอา

เป้าหมาย
ยอมรับว่าพระเยซูเจ้าทรงบังเกิดมาอย่างพิเศษตามแผนการของพระเจ้า ด้วยฤทธิ์อำนาจจากพระจิตเจ้า

จุดมุ่งหมาย : เมื่อสิ้นสุดบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
1. เล่าเหตุการณ์การบังเกิดของพระเยซูเจ้าด้วยเดชะพระจิตตามแผนการของพระเจ้าได้
2. ยืนยันตามคำสอนของพระศาสนจักรได้ว่าพระแม่มารีอาทรงเป็นพรหมจารีตลอดไป
3. แสดงความเคารพต่อพระแม่มารีด้วยการสวดภาวนาบท “วันทามารีอา” อย่างดี

ขั้นที่ 1  กิจกรรม
           ฉายวีดีโอ หรือ VCD เรื่องคริสต์มาสครั้งแรก  หรือนำเสนอภาพชีวประวัติพระเยซูคริสต์ หรือแสดงละคร ประวัติคริสต์มาส  หรือเล่าเรื่องก็ได้

ขั้นที่  2  วิเคราะห์
           ครูสนทนากับผู้เรียนโดยทบทวนเหตุการณ์ตอนสำคัญ ๆ ในชีวิตปฐมวัยของพระเยซูคริสต์ เช่น
• ให้ลำดับเหตุการณ์การบังเกิดของพระเยซูเจ้า
• ใครเป็นพวกแรกที่พบเห็นพระคริสต์เจ้า
• ฯลฯ
• มีความประทับใจตอนไหนมากที่สุด  ทำไม
สรุป  พระเยซูคริสต์ทรงเป็นบุคคลจริง ๆ ในประวัติศาสตร์  มีหลักฐานการบังเกิดของพระองค์ในพระคัมภีร์และในเอกสารโบราณ  การบังเกิดมาของพระองค์ดูธรรมดาและต่ำต้อยยากจน แต่ก็เปี่ยมด้วยพระบารมี

ขั้นที่ 3  คำสอน
                 1.ชาวอิสราแอลประชากรของพระเจ้าเฝ้าคอยพระผู้ไถ่ที่พระเจ้าพระบิดาทรงสัญญาประทานให้มาไถ่กู้มนุษย์เป็นเวลาช้านาน  บรรดาประกาศกก็ช่วยเพิ่มความหวังให้แก่พวกเขา โดยกล่าวพยากรณ์ถึงพระผู้ไถ่นี้ในหลายต่อหลายแห่งด้วยกัน  เช่น ประกาศกอิสยาห์กล่าวว่า  “ชนชาติที่ดำเนินอยู่ในความมืดจะได้เห็นแสงสว่างอันรุ่งโรจน์ บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในดินแดนภายใต้เงื้อมมือมัจจุราช แสงสว่างก็จะส่องมายังพวกเขา พระองค์จะทรงเพิ่มพูนความชื่นบานให้ และพวกเขาจะเปรมปรีดิ์เฉพาะพักตร์พระองค์  เพราะเหตุว่าจะมีกุมารคนหนึ่งบังเกิดมาเพื่อเรา  จะมีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา พระองค์จะทรงแบกภาระปกครองไว้บนบ่าอย่างเพียบแปล้ พระองค์จะทรงนำสันติสุขมาสู่โลก” (อสย. 9,2-7) ประกาศกมีคาห์ก็กล่าวว่า “ส่วนเจ้า เบธเลเอธ เอฟราธาห์ เอ๋ย แม้เจ้าจะเล็กกระจิริดในบรรดาตระกูลของยูดาห์ แต่จากเจ้านี่แหละจะมีผู้หนังบังเกิดมาเพื่อเรา เพื่อจะมาปกครองชาติอิสราแอล เชื้อสายของพระองค์มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมนับแต่โบราณกาล” (มคา.5,2) และพระเจ้าได้เสด็จมาเยี่ยมประชากรของพระองค์ พระองค์ได้ปฏิบัติตามพระสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่อับราฮัม และต่อพงศ์พันธุ์ของเขา พระองค์ได้ทรงกระทำในลักษณะที่เกิดความคาดหมายทั้งหลายทั้งปวง พระองค์ได้ทรงส่ง”พระบุตรสุดที่รักของพระองค์ลงมา” (มก1,11) (CCC 422)

                2.พระนางมารีอาเป็นบุคคลแรกที่ได้เห็นพระผู้ไถ่บังเกิดมาต่อมาก็นักบุญยอแซฟ และบรรดาชุมพาบาลที่เฝ้าแกะอยู่ใกล้ๆนั้นคนอื่นๆ ก็กำลังคอยพระผู้ไถ่เหมือนกัน เช่น พวกโหราจารย์ที่ได้เห็นดาวประหลาดปรากฏมาทางทิศตะวันออก จึงรีบเดินทางมานมัสการพระองค์และถวายบรรณาการ คือ ทองคำ กำยาน และมดยอบ (พระผู้ไถ่เป็นชาวยิว ถือกำเนิดจากสตรีชาวอิสราแอล เกิดที่เมือเบธเลเฮ็ม ซึ่งอยู่ในสมัยกษัตริย์เฮโรดผู้ยิ่งใหญ่ และจักรพรรดิซีซาร์ ออกัสตัสที่ 1 ) (CCC 423) ฑูตสวรรค์ได้มาแจ้งแก่บรรดาชุมพาบาล ในทำนองเดียวกับการบังเกิดของพระแมสสิยาห์ที่พระเจ้าได้ประทานสัญญาไว้แก่ชาติอิสราแอล “วันนี้ ในนครแห่งดาวิด จะมีพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์มาบังเกิด คือพระคริสต์ผู้เป็นพระเจ้า” (ลก 2,11) แต่แรกเริ่มเดิมทีมาแล้ว พระองค์คือ “ผู้ที่พระบิดาได้ทรงอภิเษกให้ศักดิ์สิทธิ์และได้ทรงส่งมาในโลก” (ยน 10,36)  (CCC437)

                3.การปฏิสนธิเดชะพระจิต หมายความว่า พระเยซูเจ้าทรงรับสภาพมาบังเกิดเป็นมนุษย์จากพระจิตเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ประทานชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติมนุษย์ทั่วไป ตามที่ทูตสวรรค์ กาเบรียลกล่าวว่า “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน และพระอานุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่าน เพราะฉะนั้นบุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้า (ลก1,35)   (CCC 484) นักบุญยอแซฟไม่ได้เป็นบิดาแท้ๆ ตามเนื้อหนัง แต่เป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้า พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุคคลเดียว แต่ทรงมีสองพระธรรมชาติ หมายความว่า พระองค์ทรงเป็นทั้งพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ ธรรมชาติพระเจ้าของพระเยซูเจ้านั้น ไม่ได้เกิดขึ้นจากการสร้างของผู้ใด แต่สืบเนื่องมาจากพระบิดาแต่นิรันดร์ ส่วนธรรมชาติมนุษย์ของพระองค์ได้บังเกิดมาจากครรภ์ของพระนางมารีย์พรหมจารีโดยอำนาจพระจิต (CCC 464)

               4.เราเชื่อว่าพระนางมารีย์พรหมจารีทรงเป็นพระมารดาของพระเจ้าทรงปฏิสนธินิรมล เป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่อง และได้รับกียรติยกขึ้นสู่สวรรค์ทั้งกายและใจ การปฏิสนธิของพระนางมารีย์ หมายความว่า ณ ชั่วขณะแรกแงการปฏิสนธิของพระนางมารีย์พรหมจารีอาศัยพระหรรษทาน และการโปรดปรานเป็นพิเศษจากพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ และเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสตเจ้าผู้ช่วยมนุษยชาติให้รอด (ได้รับการตระเตรียมจากพระเจ้าตั้งแต่แรกจะให้พระนางเป็นเอวาคนใหม่ (ปฐก 3,15และ20)) พระนางมารีย์ได้รับการพิทักษ์รักษาไว้ให้พ้นจากมลทินทุกประการแห่งบาปกำเนิด และการเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างยิ่งนั้น เพราะว่าตลอดชีวิตแห่งการเป็นมารดาของพระเจ้านั้น พระนางได้ถวายตัวทั้งสิ้นแด่พระเจ้า การที่พระนางได้รับเกียรติยกขั้นสู่สวรรค์นั้น เพราะว่าเมื่อพระนางจบชีวิตบนแผ่นดินนี้แล้ว พระเจ้าได้ทรงรับพระนางขึ้นสู่สวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณ (CCC 490,491,) และพระนางได้รับเกียรติเป็นมารดาของมนุษย์ทุกคน แม้ว่าพระเยซูเป็นบุตรคนเดียวของพระนาง แต่ความเป็น”มารดาฝ่ายจิตวิญญาณ”ของพระนางนั้นแผ่ไปถึงมนุษย์ทุกคนที่พระองค์เสด็จมาช่วยให้รอด  (CCC 495)

ขั้นที่  4 : ปฏิบัติ
ก.  ข้อควรจำ
        1.  พระเยซูเจ้าคริสตเจ้าคือพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้…พระองค์จึงทรงเป็นองค์สื่อกลางหนึ่งเดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ พระองค์ทรงมีสองธรรมชาติ คือแบบพระเจ้า และแบบมนุษย์ ไม่ปะปนกัน แต่ร่วมอยู่ในพระบุคคลหนึ่งเดียวในพระเจ้า (CCC 480-481)
        2.   ในเชื้อสายของเอวา พระเจ้าได้ทรงเลือกพระนางมารีย์พรหมจารี เพื่อให้เป็นพระมารดาแห่งพระบุตรของพระองค์ “เปี่ยมด้วยหรรษทาน” พระนางมารีย์ทรงเป็นพระมารดาของพระเจ้าอย่างแท้จริง  (CCC 508-509) ทรงปฏิสนธินิรมล เป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องและได้รับเกียรติยกขึ้นสู่สวรรค์
ข.  กิจกรรมสรุปบทเรียน  
        ร้องเพลง  “ วันทามารีอา” หรือสวดภาวนาอย่างช้าๆ เมื่อถึงคำว่า “และพระเยซู” ให้ก้มศีรษะเล็กน้อย หรือ ให้สวดประกอบท่าทาง เช่น วันทา….ให้พนมมือ มารีอา…ให้ชี้ไปที่รูปแม่พระ ฯลฯ(ให้ครูออกแบบท่าเอง) ถ้าเด็กโตให้อธิบายความหมายของบทวันทามารีอา ค้นคว้าได้ใน CCC 2676-2677
ค.  กิจกรรมที่บ้าน
        ให้ตั้งใจว่าก่อนนอนจะต้องสวดบทวันทามารีอาอย่างน้อย 3 บทก่อนนอน และทุกครั้งที่  ผ่านโบสถ์ หรือผ่านรูปพระแม่ให้ยกมือไหว้แสดงความเคารพต่อพระ
         เมื่อมีโอกาสให้แนะนำเรื่องแม่พระให้กับเพื่อนๆให้ได้อย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งคน

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725