บทที่ 4: พระเยซูเจ้าทรงเป็นทั้งพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้

หมวดหลัก: บทเรียน CCP
posted by: ศูนย์คำสอนราชบุรี
ฮิต: 14169

บทที่ 4: พระเยซูเจ้าทรงเป็นทั้งพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้

เป้าหมาย
        ยอมรับนับถือพระเยซูเจ้าว่าทรงเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ ทรงบังเกิดมาเพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและนำเราไปสู่พระราชัยสวรรค์

จุดมุ่งหมาย : เมื่อสิ้นสุดบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
1. ยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูเจ้าที่แสดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์ได้
2. มีจิตที่ศรัทธาต่อพระเยซูเจ้า รักพระองค์ และยึดพระองค์เป็นรูปแบบในชีวิต
3. อ่านพระคัมภีร์เพื่อรู้จักพระเยซูเจ้าให้มากขึ้นและแนะนำพระเยซูเจ้าให้เพื่อนๆได้รู้จัก


ขั้นที่ 1 : กิจกรรม
• ให้เด็กระบายสีภาพอัศจรรย์ของพระเยซูเจ้าที่แนบมาให้ ในภาพแผ่นที่ 1 ตามคำอธิบาย ให้เวลา 10 นาที
• ตรวจเฉลย ก. ผิด ข. ถูก ค. ถูก ง. ถูก จ. ผิด ฉ. ผิด ช. ผิด
ก. ผิด เพราะ พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์ที่นาซาแร็ธน้อยที่สุด เขาไม่ยอมเชื่อในพระองค์
ข. ผิด เพราะ พระเยซูเจ้าทรงปลุกลาซารัสฟื้นขึ้นมาจากความตาย
ค. ผิด เพราะ พระเยซูเจ้าทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นในงานสมรส
ง. ผิด เพราะ พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนโรคเรื้อนสิบคน
• ตรวจว่า ใครถูกหรือใครผิดมากที่สุด

ขั้นที่ 2 วิเคระห์
• ครูถาม สิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำที่มีบรรยายในรูปภาพ เราเรียกว่า อะไร? ตอบ อัศจรรย์
• อัศจรรย์ คือ สิ่งเหนือธรรมชาติที่เกินความสามารถที่มนุษย์จะทำได้ อัศจรรย์มิใช่สิ่งที่ขัดกับ
ธรรมชาติ แต่อยู่เหนือธรรมชาติ ใครทำอัศจรรย์ได้ พระเป็นเจ้าเท่านั้นที่ทำอัศจรรย์ได้ เพราะพระองค์ทรงเป็นนายเหนือธรรมชาติ สามารถยกเว้นกฎธรรมชาติได้

ขั้นที่ 3 คำสอน
           1. พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเป็นเจ้า เพราะพระองค์ทรงทำอัศจรรย์ได้ เช่น ทรงบังคับพายุในทะเล รักษาคนง่อยแต่กำเนิดให้หาย ทรงปลุกลาซารัสให้กลับเป็นขึ้นมา ทรงขับไล่ปีศาจที่สิงอยู่ในชายคนหนึ่ง ทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น ทรงรักษาคนโรคเรื้อนให้หาย เป็นต้น อัศจรรย์เหล่านี้ พระเป็นเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำได้ อัศจรรย์จึงเป็นเครื่องหมายแสดงว่า พระเยซูทรงเป็นพระเป็นเจ้าและทรงพระเมตตาต่อเรา มาช่วยเราให้พ้นบาป

           2. พระเยซูเจ้าตรัสยืนยันถึงพระองค์เองให้คนทั้งหลายรู้ว่าพระองค์เท่าพระบิดา  ( CCC 446 )
              ก. พระเยซูเจ้าทรงเป็น “บุตรมนุษย์” ตามคำทำนายของดาเนียล แต่มีอำนาจเท่าพระเป็นเจ้าที่จะอภัยบาปและเป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันสับบาโต (มก 2:9-28) ลักษณะของบุตรมนุษย์จึงกว้างและเด่นชัดขึ้นอีก
              ข. พระเยซูเจ้าทรงเรียกพระองค์เองว่า “พระบุตร” ที่มีฤทธิ์อำนาจเช่นพระเป็นเจ้า  ทำกิจกรรมเช่นเดียวกับพระบิดา (ยน 5:19) ประทานชีวิตบันดาลให้ผู้ตายกลับเป็นขึ้นมาและพิพากษาเช่นเดียวกับพระบิดา (ยน 5:21-22) ทรงเกียรติเท่าพระบิดา (ยน 5:23) ดังนี้พระองค์ก็ทรงใช้ “พระบุตรของพระเป็นเจ้า” ในความหมายที่สูงกว่าพระธรรมเก่า (CCC 441) และที่ชาวยิวไม่เคยคิดเลย ชาวยิวก็รู้และพยายามจะเอาหินทุ่มพระองค์เสีย (ยน 5:8,18,59)
              ค. พระเยซูเจ้าตรัสว่าพระองค์ใหญ่กว่าพระวิหาร (มธ 12:6) ชาวยิวถือว่าพระวิหารเป็นที่ประทับของพระเป็นเจ้าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก แล้วพระเยซูเจ้าจะใหญ่กว่าพระวิหารได้อย่างไร
3. จากการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า เป็นการพิสูจน์ยืนยันว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเป็นเจ้า ทรงกลับคืนชีพด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์เอง มีแต่พระเจ้าเท่านั้นทรงเป็นเจ้าเหนือชีวิตและความตาย  ( CCC 434 )

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ
    ก. กิจกรรมในห้องเรียน จงเติมคำลงในช่องว่างต่อไปนี้
1. พระเยซูคริสตเจ้าคือพระบุตรแห่งพระเป็นเจ้าทรงบังเกิดเป็น……………………
2. พระเยซูเจ้าทรงกระทำอัศจรรย์ได้เพราะพระองค์ทรงเป็น………………………
3. พระเยซูเจ้าทรงรู้สึกหิวโหยเหน็ดเหนื่อยเพราะพระองค์ทรงเป็น………………….
4. พระเยซูเจ้าบันดาลให้ผู้ตายกลับคืนชีพเพราะพระองค์ทรงเป็น……………………
5. พระเยซูเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพระองค์ทรงเป็น…………………………
6. พระเยซูเจ้าทรงรู้สึกเจ็บปวดมีความทุกข์เพราะพระองค์ทรงเป็น…………………
7. พระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายได้เพราะพระองค์ทรงเป็น……………
8. เราเชื่อว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นเป็นทั้ง………………..และ…………………
    ข. กิจกรรมในห้องเรียน(2) ให้เด็กตัดต่อภาพตามแบบที่ 2 และ 3 พร้อมทั้งระบายสี ถ้าไม่เสร็จให้ทำต่อเป็นการบ้าน
    ค. กิจกรรมที่บ้าน ให้อ่านพระคัมภีร์เกี่ยวกับชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้า แล้วนำไปเล่าให้พ่อแม่และเพื่อนๆฟัง(เลือกตอนใดก็ได้ หรือครูจะแนะนำให้ก็จะดี) แล้วอย่าลืมให้เด็กๆมาแบ่งปันในการเรียนครั้งต่อไป สำหรับเด็กเล็กอาจจะให้วาดภาพเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูเจ้าตอนใดตอนหนึ่งก็ได้ สำหรับเด็กโตให้เลือกคำสอนที่ประทับใจมาเป็นข้อตั้งใจปฏิบัติสักข้อหนึ่ง เช่น การยกโทษ หรือการเป็นชาวซามาเรียผู้ใจดี ฯลฯ

คำสอนเพิ่มเติมบทที่ 4
พระบุตรของพระเจ้าทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์

1. ทำไมบุตรของพระเจ้าจึงต้องเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์
    • พระเยซูเจ้าทรงเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อ
1) ช่วยเราให้คืนดีกับพระเจ้า(หลังจากที่เราติดบาปกำเนิดจากอาดัมและเอวา)(CCC 457)
2) ให้เราได้รับรู้ถึงความรักของพระเจ้า(CCC 458)
3) เป็นแบบอย่างแห่งความศักดิ์สิทธิ์ให้มนุษย์(CCC 459)
4) ให้เราได้มีส่วนในพระธรรมชาติของพระเจ้า(CCC 460)
2. ทำไมจึงเชื่อว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นมนุษย์แท้จริง
    • เราเชื่อเพราะ พระบุตรของพระเจ้าได้ทรงทำงานด้วยมือมนุษย์ พระองค์ได้ทรงคิดด้วยดวงปัญญาของมนุษย์ ทรงประพฤติปฏิบัติด้วยเจตจำนงของมนุษย์ ทรงรักด้วยหัวใจของมนุษย์ เมื่อทรงบังเกิดจากพระนางพรหมจารีมารีอา พระองค์ก้ได้ทรงกลายมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งในหมู่เราอย่างแท้จริง คล้ายคลึงกับเราทุกในทุกสิ่ง ยกเว้นในเรื่องบาป(CCC 470 อ้าง พระศาสนจักรในโลกปัจจุบันข้อ 22,2)
    • (อ่านเพิ่มเติม CCC ข้อ 471-478)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725