ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ข้อคิดวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2012
วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ และวันยุวธรรมทูต

เนื่องในวันอาทิตย์นี้พระศาสนจักรให้เราทำการเฉลิมฉลองพระคริสตเจ้าแสดงองค์ และกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชนกำหนดให้วันฉลองนี้เป็นวันฉลององค์กร สำหรับเด็กๆที่เรียกว่า “ยุวธรรมทูต” ด้วย จึงขอนำเสนอข้อคิดเกี่ยวกับวันฉลองนี้และขอแนะนำองค์กรยุวธรรมทูตไปพร้อมๆกัน


การแสดงองค์ของพระคริสตเจ้าเป็นการปรากฏพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระเมสสิ ยาห์ พระผู้ช่วยโลกให้รอด พระผู้ไถ่บาปของโลก การแสดงองค์ครั้งแรก ก็คือ เหตุการณ์ที่โหราจารย์สามคนที่มาจากทิศตะวันออกมานมัสการบูชาพระกุมาร เยซู(มธ.2:1) ในตัวโหราจารย์สามคนนี้เป็นตัวแทนของคนต่างความเชื่อซึ่งมีอยู่ทั่วไปได้ “แสวงหา” จนได้ “พบ” และได้ “นมัสการ” พระองค์ในฐานะที่เป็นกษัตริย์แห่งชนชาติยิว ซึ่งหมายความว่า คนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหน ถือศาสนาใด หรือ นานาชาติมีสิทธิที่จะได้รับข่าวดีแห่งความรอดโดยเสมอภาคกัน

นี้แหละจึงเป็นหน้าที่ของเราคริสตชนทุกคนนี่จะต้องเชิญชวนทุกคนให้เข้ามารับ ฟังข่าวดีและรับความรอดจากพระเยซูเจ้า นี้จึงเป็นต้นเหตุของงานธรรมทูตหรืองานประกาศข่าวดีของเรา
งานธรรมทูต หรืองานประกาศข่าวดีไม่ใช่หน้าที่ของบรรดามิชชันนารีหรือพระสงฆ์นักบวช เท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของทุกคน เริ่มตั้งแต่วัยเด็กซึ่งเราจะต้องปลูกฝังจิตตารมณ์แห่งการเป็นผู้แพร่ธรรม ให้กับพวกเขา พระศาสนจักรได้รับรองและอุปถัมภ์ “สมณะองค์กรยุวธรรมทูต” ตั้งแต่ปี ค.ศ.1922

ผู้ก่อตั้งคือ พระสังฆราชชาร์ลส์ เดอ ฟอร์แบง เจนสัน(ชาวฝรั่งเศส) ในปี ค.ศ. 1843 โดยมี จุดประสงค์ที่จะปลุกจิตสำนึก เด็ก ๆ คาทอลิกทุกคน ให้อุทิศตัวเพื่อ พระเยซูคริสต์ในการประกาศข่าวดี ของพระองค์ไปยังเพื่อน ๆ ทุกมุมโลก โดย....
การมีความเชื่อศรัทธาที่ลึกซึ้ง
การดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ตามความเชื่อ
การแบ่งปันความเชื่อด้วยความยินดี

แรงจูงใจที่ทำให้พระสังฆราชชาร์ลส์ เดอ ฟอร์แบง เจนสันจัดตั้งกลุ่มเด็กๆที่เรียกว่า “ยุวธรรมทูต” ขึ้นมานั้น เพราะท่านได้ทราบข่าวจากเพื่อนมิชชันนารีที่ทำงานในประเทศจีนว่ามีเด็กๆใน ประเทศจีนที่มีความยากลำบากต่างๆมากมาย เด็กหลายคนต้องตายเพราะความอดอยาก บางคนพิการ จึงได้ชักชวนเด็กชาวฝรั่งเศสให้ช่วยเหลือเด็กๆชาวจีนโดยการสวดภาวนาและการ บริจาคเงินคนละเล็กคนละน้อยส่งไปให้บรรดามิชชันนารีไปช่วยเหลือเด็กๆเหล่า นั้นต่อไป (แต่แรกพระสังฆราชให้เด็กๆสวดบทวันทามารีย์วันละ 1 บท พร้อมกับบริจาคเงินคนละหนึ่งเพ็นนี)

สมณองค์กรยุวธรรมทูตมีหน้าที่เตรียมเด็กๆคาทอลิกทุกคนให้มีความภูมิใจในความ เชื่อศรัทธา ของตนเอง และพร้อมที่จะแบ่งปันความเชื่อนี้ให้กับเพื่อนๆที่อยู่รอบข้าง ส่งเสริมให้เด็กๆได้สวดภาวนาเพื่องานแพร่ธรรมในที่ต่างๆให้เคารพผู้อาวุโส และมีความคิดที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ เป็นการให้ทั้งทางด้านวัตถุสิ่งของและเป็นต้นทางด้านความเชื่อ นำผู้อื่นให้มารู้จักและรักพระเยซูเจ้า
สมณองค์กรยุวธรรมทูตจึงให้ สนับสนุนกิจกรรม ที่ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตของเด็กเล็ก และสงเคราะห์เด็กยากไร้ที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี โดยมุ่งเน้นในด้านศาสนาและชีวิตความเป็นอยู่ อีกทั้งส่งเสริมเด็กคริสตชนให้เป็นธรรมทูตของพระคริสตเจ้า

โอกาสนี้ขอนำเอาพระดำรัสของพระสันตะปาปาเบเนติกต์ที่ 16 ที่ตรัสกับบรรดายุวธรรมทูตออสเตรียบางตอนว่า

“พ่ออยากจะบอกพวกลูกว่า พ่อมีความพึงพอใจพวกลูกยุวธรรมทูตเป็นอย่างมาก พ่อถือว่าพวกลูกเป็นผู้ร่วมงานตัวน้อยๆในงานของพระสันตะปาปาที่มีต่อพระ ศาสนจักรและต่อโลก ทั้งนี้เพราะพวกลูกได้สนับสนุนพ่อด้วยการภาวนาละด้วยการประกาศพระวรสาร

ที่จริงแล้วยังมีเด็กอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รู้จักพระเยซูเจ้า และช่างโชคร้ายที่ยังมีเด็กอีกจำนวนมากที่ขาดสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรง ชีวิต เช่น ขาดอาหาร ขาดการเอาใจใส่ดูแลเรื่องสุขภาพ ขาดการศึกษา และหลายคนต้องอยู่แบบขาดสันติสุขและความสงบสุข พระศาสนจักรให้ความใส่ใจต่อเด็กๆเหล่านี้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยผ่านทางบรรดาธรรมทูต และพวกลูกก็เช่นกัน พวกลูกได้รับเรียกให้เข้ามาเป็นธรรมทูต ทั้งโดยส่วนตัวแต่ละคนและเป็นหมู่คณะ

การมีมิตรภาพกับพระเยซูเจ้าเป็นของขวัญที่งดงามที่เราเองไม่สามารถเก็บไว้ เพื่อตนเองเท่านั้น ใครก็ตามที่ได้ของขวัญนี้จะต้องส่งผ่านไปให้กับคนอื่นๆต่อไป และเมื่อของขวัญนี้ได้ถูกแบ่งปันกันออกไป แทนที่ของขวัญนี้จะลดน้อยลงไป แต่ตรงกันข้ามของขวัญแห่งมิตรภาพนี้จะยิ่งทวีขึ้นเป็นจำนวนมาก

จงยึดมั่นในหนทางนี้เถิด พวกลูกกำลังเติบโตและจะต้องเป็นเยาวชนและคนหนุ่มสาวต่อไป จงอย่าทิ้งจิตตารมณ์ธรรมทูต จงรักษาความเชื่อให้ชัดเจนและถูกต้องอยู่เสมอ ตามแบบอย่างของนักบุญเปโตร

พ่อขอมอบพวกลูกทุกคนให้อยู่ในความคุ้มครองของพระแม่มารีย์ พ่อขอภาวนาเพื่อพวกลูก เพื่อคุณพ่อคุณแม่และพี่น้องชายหญิงของพวกลูก พอขอภาวนาเพื่อกลุ่มประกาศข่าวดีของพวกลูก เพื่อคุณครูและทุกๆคน พ่อขออวยพรทุกๆคน”
(พระสันตะปาปา เบเนติกต์ ที่ 16 ตรัสกับยุวธรรมทูตออสเตีย ณ กัสเตล กัมโดลโฟ วันที่ 3 กันยายน 2007)

ในโอกาสนี้จึงขอให้เราได้สนับสนุนงานแพร่ธรรมหรือการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน เป็นต้นส่งเสริมให้เด็กๆของเราได้รวมกลุ่มกันเป็นธรรมทูตตัวน้อยๆของพระเจ้า
ในวันนี้ขอให้เราช่วยกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กๆทั่วโลก และโครงการสำหรับเด็กๆในปีนี้คือ ให้พวกเขาช่วยกันเก็บฝาอะลูมีเนียมเพื่อจัดส่งไปทำขาเทียมให้กับเด็กๆที่มี ความต้องการ ฝาอะลูมีเนียม 1 กิโลกรรมสามารถทำขาเทียมได้ 1 ขา นี้จะเป็นกิจกรรมเพื่อฝึกเด็กของเราให้เป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ ขอให้บรรดาผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนด้วย ขอพระเจ้าประทานพระพร

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม...
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2021 บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าประวัติและบทบาทของนักบุญโยเซฟจากพระวรสาร และภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามแบบอย่างชีวิตของท่าน
บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมกราคม 2021 บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเหตุผลที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ”ได้และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบ

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 175 (มิ.ย.- ส.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png2.png2.png8.png4.png3.png3.png
วันนี้2273
เมื่อวานนี้3689
สัปดาห์นี้16695
เดือนนี้106030
ทั้หมด228433

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

4
Online

วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564 15:16